ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ხედვა

ხედვა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 – 2024 წლების სტრატეგიაში მოცემული ხედვა განსაზღვრავს უნივერსიტეტის პოზიციონირებას და სტრატეგიის განხორციელების ძირითად შედეგს, ერთგვარ იდეალურ მიზანს, რასაც ემსახურება სტრატეგიის შესრულება.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2024 წელს იქნება საქართველოსა და რეგიონში წამყვანი და სწრაფად მზარდი კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც ინოვაციური მიდგომებით ქმნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების, მაღალი ხარისხის სასწავლო- საგანმანათლებლო პროცესებისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის საფუძვლებს. 

ბანერები