სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება მაგისტრატურაში

მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 2020-2021 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

რეგისტრაციის ვადები და პროცედურები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრობის კანდიდატებმა ელექტრონული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2020 წლის 14 აგვისტოდან 26 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.   

ელექტრონული რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს: https://argus.iliauni.edu.ge/ka/registration/masters 

რეგისტრაციის ბაზა გააქტურდება 14 აგვისტოს. ბაზაში შეყვანილი მონაცემების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს მაგისტროის კანდიდატი.

რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში - პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

ბ) 2020 წლის სამაგისტრო საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;

გ) ფოტოსურათი;

დ) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტის ასლი;

ე) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, შესაძლოა წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობის ასლი, სადაც მითითებული უნდა იყოს მინიჭებული კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია და კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი.

ვ) სამხედრო  აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის)

.შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება შემდეგი წესით

ა) კერძო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: ა) კაზუსი, ესე, (60%) ინგლისური ენის გამოცდა B2 დონე (40 %)

ბ) საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა: ა) კაზუსი, ესე, (60%) ბ)  ინგლისური ენის გამოცდა B2 დონე (40%);

გ) სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: ა) კაზუსი, (60 %) ბ) ინგლისური ენის გამოცდა B2 დონე(40%)

გამოცდების დეტალური განრიგი აუდიტორიების მითითებით უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2020 წლის 31 აგვისტოსი, შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცდები გაიმართება 1,2,3, და 4 სექტემბერს.

პირველადი შედეგების გამოქვეყნება, აპელაციის პროცედურა და საბოლოო შედეგები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაში მაგისტრანტობის კანდიდატთა პირველადი შეფასებები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 2020 წლის 9 სექტემბერს.

მაგისტრანტობის კანდიდატთა სააპელაციო განაცხადები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების შესახებ უნდა იქნეს წარდგენილი სამართლის სკოლის ელექტრონულ მისამართზე lawfaculty@iliauni.edu.ge  2020 წლის 10  და 11  სექტემბრს.

სააპელაციო განაცხადების განხილვა მოხდეს 2020 წლის 14  სექტემბერს.

2020 წლის 15 სექტემბერს, უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება საბოლოო შედეგები მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის მითითებით;

ხელშეკრულებების გაფორმება

იმ მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულების გაფორმება, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთო სამაგისტრო და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები და სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, დაიწყება 2020 წლის 16 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 22 სექტემბრის ჩათვლით (მათ შორის 16, 17, 18 სექტემბერი ძირითადი სია, 21, 22 სექტემბერი სარეზერვო სია), 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე. ხელშეკრულებების გაფორმება განხორციელდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A407 აუდიტორიაში (მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. 32).

მაგისტრანტობის კანდიდატმა ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა წარმოადგინოს რეგისტრაციის ბაზაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და დამატებით ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები, ასევე, თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ორიგინალი:

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

ბ) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობა, სადაც მითითებულ უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი, იმ პირობით, რომ ჩარიცხვიდან ერთი სემესტრის დასრულებამდე წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებულ აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს – დიპლომს;

გ) ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის მიზნით საბუთების მინდობილი პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში, მინდობილმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სანოტარო წესით გაფორმებული მინდობილობა;

დ) 1 ცალი ფოტოსურათი ზომით 3X4.  

იმ შემთხვევაში თუ მაგისტრანტი დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებულ აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს – დიპლომს, მისი ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება ბათილი იქნება გამოცემის მომენტიდან.

სწრაფი ბმულები

იხილეთ გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია:

იხილეთ კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამის საგნების ჩამონათვალი.

იხილეთ საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის საგნების ჩამონათვალი.

იხილეთ სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის საგნების ჩამონათვალი.

იხილეთ ბრძანება - მიღება ილიაუნის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე.

ბანერები