ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ადამიანური რესურსების სამსახური ძირითადი ფუნქციებია:

  • ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის შემუშავება ადამიანური რესურსების მართვის ძირითდი პოსტულატებისა და სტრატეგიების გათვალისწინებით
  • უნივერსიტეტში დასაქმებული თანამშრომლების ფუნქციების განსაზღვრა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავება
  • ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალთან ხელშეკრულებების გაფორმება და ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ვადებისა და პირობების შესრულების კონტროლი
  • ადმინისტრაციული პერსონალის კონკურსის წესით შერჩევასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურის განხორციელება კომპეტენციის ფარგლებში, კონკურსის პირობებისა და შეფასების მეთოდების განსაზღვრა
  • საკადრო შინაარსის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების-ბრძანებების, ხელშეკრულებების, სხვადასხვა მარეგულირებელი აქტების პროექტების მომზადება.

 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი მაია გამეზარდაშვილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
☏(+995 32) 222 00 09 (108)
hr@iliauni.edu.ge

ბანერები