ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახურის ძირითადი ამოცანა და ფუნქციებია უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის საექსპერტო რჩე­ვებისა და რეკომენდაციების გაწევა უნივერსიტეტის ფუნ­ქციონირების, საფინანსო-საბიუჯეტო სახსრებისა და პერსო­ნა­ლის მართვის ეფექტიანობის ამაღლების, აგრეთვე, შესაბამისი მა­რეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფილად შესრულებ­ის თაობაზე.

ძირითადი ამოცანის ფარგლებში, სამსახური  წარმართავს თავის საქმიანობას უნივერსიტეტის მმართვე­ლობითი პროცესისა და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციო­ნირების შესაძლო ხარვეზების გამოსავლენად; მათი პრევენ­ციის მიზნით, წარუდგენს წინადადებებს რექტორსა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს და ახდენს შეთავაზებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგს.

აღნიშნულ მიზნებს შიდა აუდიტის სამსახური ახორციელებს როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული წლიური გეგმით, ასევე არაგეგმიური შემოწმებებით.

 სამსახურის უფროსი გენადი შაინიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
✉ audit@iliauni.edu.ge
☏ (
+995 32) 222 00 09 (383,384)

ბანერები