ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რექტორის აპარატი

რექტორის აპარატი

რექტორის აპარატი უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება რექტორს და ანგარიშვალდებულია მის წინაშე.

ძირითადი ფუნქციები:

• ხელი შეუწყოს რექტორს უფლებამოსილების განხორციელებაში;
• უზრუნველყოს ეფექტური კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა რექტორსა და უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო/კვლევითსა და ადმინისტრაციულ სტრუქტურულ ერთეულებს შორის;
• უზრუნველყოს საქმიანი კორესპონდენციის მართვა;
• უზრუნველყოს რექტორის ინიციატივების ადმინისტრაციული და საორგანიზაციო მხარდაჭერა/განხორციელება;
• შეასრულოს რექტორის მიმდინარე დავალებები და სხვა ფუნქციები კომპეტენციის ფარგლებში.

სამსახურის უფროსი: თინათინ ქადაგიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
✉  rector.office@iliauni.edu.ge
☏ (
+995 32) 222 00 09 (373)

ბანერები