საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის მიზნები:

 • განავითაროს, მართოს და განახორციელოს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო მაღალი დონის პროგრამები/კურსები;
 • მოამზადოს მრავალმხრივად განათლებული მეცნიერები და ტექნიკოსები, რომელთაც ექნებათ უნარი, შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ, ეფექტურად განაგრძონ თვითგანათლება და უახლესი სამეცნიერო და ტექნიკური მეთოდების ათვისება.
 • ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის კვლევით ერთეულებში (ინსტიტუტებში, კვლევით ცენტრებში) საუკეთესო სამეცნიერო-კვლევითი და გამოყენებითი პრაქტიკის დანერგვას/განვითარებას აკადემიურ საქმიანობაში სტუდენტების ჩართვით.           
 • დააკმაყოფილოს პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნა და უზრუნველყოს სწავლის, სწავლების და სამეცნიერო კვლევის აკადემიური თავისუფლება.

თავისი მიზნების შესასრულებლად ფაკულტეტი:

 • სთავაზობს სტუდენტებს მაღალი დონის პროგრამებისა და კურსების ფართო არჩევანს და აძლევს მათ ინტერდისციპლინური განათლების მიღების შესაძლებლობას;
 • ხელს უწყობს ეფექტური სამეცნიერო კვლევის განვითარებას საერთაშორისო დონის სამეცნიერო კადრების მოწვევით და ხელშეწყობით, საერთაშორისო კვლევითი პროგრამების მხარდაჭერით, რეიტინგული პუბლიკაციების წახალისებით; 
 • უზრუნველყოფს სასწავლო პროგრამების, განსაკუთრებით სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების, ძირეულ კავშირს მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით და სხვა აკადემიურ საქმიანობასთან.
 • ქმნის სწავლის, კვლევისა და თვითგანვითარებისათვის მიმზიდველ გარემოს სტუდენტების ჩართვით საზოგადოებრივ/სამეცნიერო საქმიანობაში.

ფაკულტეტის პროფესურა შედგება მაღალკვალიფიციური მეცნიერებისგან ფიზიკის, ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების და მედიცინის დარგებში. სამეცნიერო წარმადობით (საერთაშორისო მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში პუბლიკაციებით) ჩვენი ფაკულტეტი საქართველოში მეორე ადგილზეა, ხოლო მთელ რიგ მიმართულებებში - პირველ ადგილზე საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში.

ფაკულტეტს აქვს დიდი მატერიალური ბაზა, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო კვლევებში და ტექნიკურ მომზადებაში:

 • საველე კვლევითი ბაზები - საქართველოს მაღალმთიანეთში, შავი ზღვის სანაპიროზე, აღმოსავლეთ საქართველოს არიდულ ლანდშაფტში;
 • დნმ-ლაბორატორია, სადაც ადამიანის, ცხოველების და მცენარეების გენებს შეისწავლიან;
 • კვლევითი გემი, რომლის გამოყენებითაც იწარმოება შავი ზღვის ფაუნის, ფლორისა და გეოლოგიის კვლევები;
 • სალექციო აუდიტორიები;
 • კომპიუტერული კლასები;
 • ბიბლიოთეკა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
☏ (+995 32) 222 00 09 (115)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

 


ბანერები