ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მართვა

მართვა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი მართვის ორგანოებია:

უნივერსიტეტის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა აკადემიური საბჭო, რომლის თავმჯდომარე არის უნივერსიტეტის რექტორი.

ბანერები