ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საუნივერსიტეტო ბაზებისა და დამხმარე ობიექტების მართვის სამსახური

საუნივერსიტეტო ბაზებისა და დამხმარე ობიექტების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი გიორგი ოლგესაშვილი

ბანერები