ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სასარგებლო ბმულები

სასარგებლო ბმულები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ბრიტანული სააგენტო

აშშ უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის სააგენტოები 
ევროპის აკრედიტაციის სააგენტოები
უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის საბჭო 
Council of Higher Education Accreditation (CHEA)

აკრედიტაციის საბჭო (გერმანია)
უმაღლესი განათლების შედეგების შეფასების ინტერნეტ-რესურსები
უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია
ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია 
უმაღლესი სასწავლებლების ევროპული ასოციაცია
საინფორმაციო ცენტრების ევროპული ქსელი (აკადემიური და პროფესიული კვალიფიკაციების აღიარება) 
ინსტიტუციური კვლევის ევროპული ასოციაცია
ტემპუსის ეროვნული ოფისი საქართველოში
ძირითადი ინფორმაცია ბოლონიის პროცესის შესახებ

Draft template for guidelines for self assessment at programme level in Georgian universities (to be adapted and further developed by NCEA working group) 
პროგრამულ დონეზე საქართველოს უნივერსიტეტების თვითშეფასების გზამკვლევი (პროექტი)

The Common European Framework 
საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩო (უცხო ენებისთვის)

Framework of Qualifications in the Europe and North America Region 
კვალიფიკაციათა ჩარჩოები ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონში

How to write student learning outcomes
როგორ დავწეროთ სწავლის შედეგები

პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში
კვლევის ანგარიში

პლაგიარიზმი
Plagiarism

პლაგიარიზმი: შედეგების თავიდან არიდება (პლაგიარიზმის პრევენცია)
Plagiarism: Avoid the Consequences

ბანერები