ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის სამსახური

ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის სამსახური

ფინანსური სამსახური უზრუნველყოფს ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოებას, ახორციელებს საბიუჯეტო და საბუღალტრო ოპერაციებს.

ძირითადი ფუნქციები:

  • უნივერსიტეტის ბიუჯეტირების პროცესის კონტროლი
  • ბიუჯეტის გეგმასა და თანხის ფაქტობრივ ხარჯვას შორის შესაბამისობის კონტროლი.

სამსახურის უფროსი ეკატერინე გაფრინდაშვილიბანერები