ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახური უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ მხარეს.

ძირითადი ფუნქციები

  • უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ინფორმირება იმ ნორმატიული აქტებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მათი უფლებამოვალეობების კანონშესაბამისად შესრულებას;
  • უნივერსიტეტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების, გამოცემული ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
  • უფლებამოსილი პირების მიერ გაცემული რწმუნების საფუძველზე უნივერსიტეტის ინტერესების დაცვა როგორც სასამართლოში, ასევე სხვა მესამე პირებთან ურთიერთობისას;
  • უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი მხარის უზრუნველყოფა.

სამსახურის უფროსი: დალი ცქიტიშვილი 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
☏ (+995 32) 222 00 09 (110)

✉ law@iliauni.edu.ge

ბანერები