ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

კანცელარია

info@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (100)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახური 
 

   

✉ pr@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (352)
  

რექტორის აპარატი

 

rector.office@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (373)

ადმინისტრაციის სამდივნო

office@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (300) 

იურიდიული სამსახური 

law@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (110)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

quality@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (109)
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5

სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი
 

✉ student.affairs@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ოთახი F 105 (ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5

განვითარების სამსახური                      

development@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (371)
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი
3/5, ოთახი E106 და E 104 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური


IRO@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (367)
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ოთახი E208 

ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახური
 

hr@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (108)

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 

   

➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, E კორპუსი, ოთახი E201.
☏ (+995 32) 222 00 09 (500,400)
it@iliauni.edu.ge 

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

security@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (377) 

მატერიალური რესურსების სამსახური


resources@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (333)

შიდა აუდიტის სამსახური

audit@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (383,384)

შესყიდვების სამსახური

✉ purchase@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (111)

ბიბლიოთეკა

გამომცემლობა

 

✉  library@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (116)
➳ www.library.iliauni.edu.ge

➳ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5
gigakekelia@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (365)

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი  
     

➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  N A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
✉ arts_sciences@iliauni.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და               
მედიცინის ფაკულტეტი


➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
☏ (+995 32) 222 00 09 (115)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და
განათლების ფაკულტეტი


➳ ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5
☏ (+995 32) 2 22 00 09 (180)

✉ bte@iliauni.edu.ge

სამართლის სკოლა

 

 

 ➳ ჭავჭავაძის გამზ. 32. A კორპუსი,
☏ (+995 32) 222 00 09 (301)
 lawfaculty@iliauni.edu.ge 

 

არგუსი

➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5;ოთახი: E214,E 215
☏ (+995 32)2 22 00 09 (155)
argus@iliauni.edu.ge

 

ბანერები