ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღირებულებები

ღირებულებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უმაღლესი განათლების როლის გათვალისწინებით საზოგადოების განვითარებისა და კეთილდღეობის საფუძვლების შექმნაში, 2018-2024 წლების სტრატეგიას აფუძნებს შემდეგ ღირებულებებსა და პრინციპებზე:

  1. ავტონომიურობა – უნივერსიტეტი არის ავტონომიური საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც კანონის ფარგლებში დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს თავისი ძირითადი საქმიანობის სრულყოფილად წარმართვისთვის;
  2. თანაბარი შესაძლებლობები – უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის უზრუნველყოფილია სწავლის, სწავლების, მუშაობისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები, რაც მოიცავს როგორც არჩევანის თავისუფლებას, ისევე უნივერსიტეტის მხრიდან ხელშეწყობას არჩევანის შესაბამისი ქმედებების განხორციელებისათვის;
  3. მრავალფეროვნება – უნივერსიტეტი არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც წახალისებულია კულტურული, საგანამანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის მრავალფეროვნება, როგორც საზოგადოებრივი ღირებულებების შექმნის საფუძველი; 
  4. აკადემიური თავისუფლება – უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სამეცნიერო/ აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის აკადემიური საქმიანობის არჩევანისა და განხორციელების თავისუფლებას.
  5. სოციალური პასუხისმგებლობა – უნივერსიტეტი გრძელვადიანი და მიზანმიმართული მიდგომით ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს, რომლებიც უნიკალური სამეცნიერო და ადამიანური რესურსის გამოყენებით ემსახურებიან საზოგადოების მდგრად განვითარებას;
  6. კეთილსინდისიერება – უნივერსიტეტის საქმიანობის უმთავრესი კრიტერიუმია კეთილსინდისიერება სწავლა/სწავლებისა და კვლევის პროცესში
  7. გამჭვირვალობა და ღიაობა – უნივერსიტეტი ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე, პროაქტიულად ავრცელებს ინფორმაციას საქმიანობის თაობაზე და ღიაა თანამშრომლობისათვის;
  8. განვითარებაზე ორიენტირებულობა – უნივერსიტეტი პროაქტიულად აფასებს საკუთარ საქმიანობას, ეძებს სუსტ მხარეებს და ზრუნავს მათ აღმოფხვრაზე. 
ბანერები