ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფო შესყიდვები და ქონების პრივატიზება

სახელმწიფო შესყიდვები და ქონების პრივატიზება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შესყიდვებს ახორციელებს არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. განხორციელებული და მიმდინარე შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული მოძრავი და უძრავი ქონება კი დეტალურადაა აღწერილი შემდეგ დოკუმენტებში: 

ბანერები