საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 
➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია - H კორპუსი 
(+995 32) 222 00 09 (139)
ბანერები