ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევები

კვლევები

2013 წლის შემოდგომის სემესტრის დასასრულს ილიას უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის პროგრამების შესახებ სტუდენტების გამოკითხვა ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში გვსურდა, დაგვედგინა სტუდენტების კმაყოფილება სასწავლო პროგრამით და შეგვეგროვებინა სტუდენტების რეკომენდაციები პროგრამების გაუმჯობესების საკითხებზე. კვლევაში ბაკალავრიატის საფეხურის პირველი და მესამე კურსის 3290- მა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა. რაც გენერალური ერთობლიობის 63%-ს შეადგენს.


საბაკალავრო პროგრამების შეფასება 2013
__________________________________________________________________________________
2013 წლის შემოდგომის სემესტრის დასასრულს ილიას უნივერსიტეტში ინგლისური ენის კურსის შესახებ სტუდენტების გამოკითხვა ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში გვსურდა, დაგვედგინა სტუდენტების დამოკიდებულებები კურსის შინაარსისა და ორგანიზაციული საკითხების მიმართ და შეგვეგროვებინა სტუდენტების რეკომენდაციები კურსის გაუმჯობესების საკითხებზე.


ინგლისური ენის კურსების შეფასება 2013

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები