ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მატერიალური რესურსების სამსახური

მატერიალური რესურსების სამსახური

მატერიალური რესურსების სამსახური - უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ახორციელებს უნივერსიტეტის კუთვნილებაში მყოფი შენობების და მიწის ნაკვეთების, მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მოვლას.

ძირითადი ფუნქციები

  • უნივერსიტეტის კუთვნილებაში მყოფი შენობების და მიწის ნაკვეთების, მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, მოვლა.
  • უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-განახლების მიზნით შესაბამისი პროექტების განხორციელება;
  • უნივერსიტეტში მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო პროცესების ხარისხის მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის კონტროლი;
  • უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობების დალაგება-დასუფთავების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობისა და უნივერსიტეტის ავტო-პარკის ადმინისტრირების კონტროლი;
  • უნივერსიტეტის შენობების წყლით, გაზით და ელექტროენერგიით მომარაგებისა და შესაბამისი წვის ხარჯთაღრიცხვის პროცესების კონტროლი.

სამსახურის უფროსი - გიორგი მამუჩაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
resources@iliauni.edu.ge
☏ (
+995 32) 222 00 09 (333)

ბანერები