სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, მისთვის საზოგადოებრივ და სახელმწიფოს ცხოვრებაში სამართლის ფუნქციების შესწავლის, იურიდიული კვლევისა და სხვა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების გზით. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის სამართლებრივი საკითხების გაგების, გაანალიზებისა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების სწავლებას, რაც ემსახურება თეორიული ცოდნით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი, ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების მქონე იურისტის მომზადების მიზანს. 

სწავლების მეთოდოლოგია:
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური სამუშაოები, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, თანამშრომლობითი სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირების მეთოდი, ინდუქციის, დედუქციისა და ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდი, წერითი სამუშაო, პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი.

დასაქმების შესაძლებლობები:
საჯარო, კორპორაციულ, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (იმისთვის, რომ სამართლის ბაკალავრის ხარისხის მქონემ შეძლოს ადვოკატის, პროკურორის ან მოსამართლის პროფესიით საქმიანობა, მან უნდა ჩააბაროს სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდები).

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  42
 ძირითადი (major) პროგრამა 180
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)    18

საკონტაქტო ინფორმაცია
➳ ჭავჭავაძის გამზ. 32. A კორპუსი, ოთახი 401, 403, 407;
☏ (+995 32) 222 00 09 (301)
lawfaculty@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები