ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კანცელარია

კანცელარია

კანცელარია - უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში შემოსული და გასული დოკუმენტაციის მართვა-რეგისტრაციას, ნომენკლატურულ დანაწილებას, მიმოქცევას, შენახვას და შესაბამისი ბაზების შექმნას.

ძირითადი ფუნქციები:

  • შემოსული და გასული კორესპონდენციის პირველადი დამუშავება და სტრუქტურირება
  • ვიზირებული დოკუმენტაციის ნომენკლატორული განაწილება, რეგისტრაცია, კლასიფიკაცია, სისტემატიზაცია, შენახვა.
  • არქივის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  • კანცელარიაში და არქივში არსებული ყველა დოკუმენტის მონაცემთა ბაზის შექმნა;

კანცელარიის უფროსის მ/შ: დალი ცქიტიშვილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

✉ info@iliauni.edu.ge
☏  (+995 32) 222 00 09 (100)

ბანერები