ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის  თვითშეფასების ანგარიში

რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამების დარგობრივი მახასიათებლები (საბოლოო ვარიანტები)

საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

ავტორიზაციის რეკომენდაციები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობები და წესი

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის წესი და ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა

საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის დებულება

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩო

პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩო

კვალიფიკაციათა ჩამონათვალი

კვალიფიკაციის ფორმირების წესი

საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების კითხვარისა და ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნის ფორმები

დარგობრივი სტანდარტები

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადება

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასება

ბანერები