ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

 1. უმაღლესი განათლების შესახებ
 2. კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ
 3. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი
 4. ბრძანება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ
 5. ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო
 6. ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მართვის, განვითარებისა და მონიტორინგის, კვალიფიკაციების ელექტრონული რეესტრის შექმნისა და ადმინისტრირების წესი
 7. სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი
 8. სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის მართვის,განვითარებისა და მონიტორინგის წესი
 9.  საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულება და საფასური
 10. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები
 11. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულება და საფასური
 12. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები
 13. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფების წესი და პირობები
ბანერები