ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციის მიხედვით, ყველა საგრანტო განაცხადი, უპირველეს ყოვლისა, განსახილველად უნდა წარედგინოს განვითარების სამსახურს. აღნიშნული პოლიტიკა ხელს უწყობს უნივერსიტეტის სხვადასხვა სამსახურებსა და დონორს შორის შემდგომი ურთიერთობის უპრობლემოდ წარმართვას, ასევე იცავს უნივერსიტეტს ისეთი გაუთვალისწინებელი ვალდებულებებისგან, როგორებიცაა თანადაფინანსება და სხვა სახის დანახარჯები უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან. საგრანტო იდეა და მისი პრიორიტეტები ფასდება უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ. საგრანტო იდეა დამტკიცდება მას შემდეგ, რაც პროექტის პირობების მიხედვით ზუსტად განისაზღვრება უნივერსიტეტის ვალდებულებები მაგ.: ფართის გამოყოფა, თანამშრომლების ჩართულობა, მომსახურების სერვისი და სხვა საჭირო ფინანსური რესურსი.

საგრანტო განაცხადის წარდგენამდე მიმართეთ განვითარების სამსახურს , შეავსეთ საპროექტო განაცხადის წარდგენის ფორმა და მიიღეთ თანხმობა შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანისა და უნივერსიტეტის მენეჯმენტისგან. თანხმობის მოპოვების შემდგომ, განვითარების სამსახური დაგეხმარებათ ხელმოწერების მიღებასა და საგრანტო განაცხადის წარდგენისათვის საჭირო სხვა პროცედურებში.

ბანერები