საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ელენე ჟურავლიოვა
დეკანი
ბიოქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G 205;
ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, H 120
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ივანე აბიათარი
მედიცინის სკოლის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
➳ გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G410;
 ivane.abiatari@iliauni.edu.ge 

ნანა რეხვიაშვილი
დეკანის თანაშემწე
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 120
☏ (+995 32) 222 00 09 (508)
nana.rekhviashvili@iliauni.edu.ge

თამარ ბარბაქაძე
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფოსის მ/შ
მოლეკულური ფარმაკოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
➳ გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G 205;
tamar_barbakadze@iliauni.edu.ge

მარიკა ნინიძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი, მიმართულებები:
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა
მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ENG)
მედიცინა - სადოქტორო საფეხური
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ENG)- სადოქტორო საფეხური
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,139)
marika.ninidze@iliauni.edu.ge

გიორგი მელიქაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სასწავლო პროცესის ეფექტურობის ანალიზის სპეციალისტი
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,137)
✉ giorgi.melikadze.1@iliauni.edu.ge

ნინო ედიბერიძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი, მიმართულებები:
ბაკალავრიატი - ფიზიკა; ეკოლოგია
სამაგისტრო - ფიზიკა; ეკოლოგია;
ატმოსფეროსა და ახლო კოსმოსის მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი)
დოქტორანტურა - ფიზიკა; ეკოლოგია (ENG)
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,137)
nino.ediberidze.1@iliauni.edu.ge

სოფიო სახვაძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი,მიმართულებები:
საბაკალავრო საფეხური - ბიოლოგია
სამაგისტრო საფეხური - სამაგისტრო პროგრამა (ბუნების დაცვა და მეტყევეობა); სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (მოლეკულური ბიომეცნიერებები,ნეირომეცნიერებები); გამოყენებითი ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია; გამოყენებითი გენეტიკა (ქართული, ENG); სურსათის მეცნიერება
სადოქტორო საფეხური - ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოტექნოლოგია ; უჯრედული ნეირომეცნიერება; მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებები.
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (338)
sophio_sakhvadze@iliauni.edu.ge

ანი ცხადაძე
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, მიმართულებები:
ზოგადი მოდული
საბაკალავრო საფეხური - ბიოლოგია
საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხური - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (115)
✉ ani.tskhadadze.1@iliauni.edu.ge

თამარ ხოჭოლავა
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი, მიმართულებები:
საბაკალავრო საფეხური - ეკოლოგია; ფიზიკა
სამაგისტრო საფეხური - ეკოლოგია, სურსათის მეცნიერება, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (მოლეკულური ბიომეცნიერებები,ნეირომეცნიერებები); გამოყენებითი ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,134)
tamar_khocholava@iliauni.edu.ge

ია გურჩიანი
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი, მიმართულებები:
სადოქტორო საფეხურის ყველა პროგრამა;
სამაგისტრო საფეხური - გამოყენებითი გენეტიკა (ქართული) (ENG); ბუნების დაცვა და მეტყევეობა;
ატმოსფეროსა და ახლო კოსმოსის მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი)
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,432)
ia.gurchiani@iliauni.edu.ge

მარიკა გარსევანიშვილი
მედიცინის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი:
მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ENG) - საბაზისო საფეხური ( I -V სემესტების ჩათვლი)
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 119
☏ (+995 32) 222 00 09 (329)
marika.garsevanishvili@iliauni.edu.ge

მარი ჩავლეშვილი
მედიცინის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
სარეზიდენტო პროგრამა „დერმატო-ვენეროლოგია“,
მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ENG) (VI -XII სემესტრების ჩათვლით).
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 119
mari.chavleshvili@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (328)

სოფიკო გურგენაძე
საქმის წარმოებისა და სასწავლო პროცესის მონაცემთა ბაზების მართვის კოორდინატორი
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 118
☏ (+995 32) 222 00 09 (115, 468)
sophiko.gurgenadze@iliauni.edu.ge

ფიქრია ჩქარეული
საქმის წარმოების კოორდინატორი
ცნობების და დანართების დამზადება,
სტუდენტთა სტატუსების რეგულირება და ადმინისტრირება
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 118
☏ (+995 32) 222 00 09 (115, 135)
pikria.chkareuli@iliauni.edu.ge

 

ბანერები