ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული ინსტიტუტები და პროექტები

უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული ინსტიტუტები და პროექტები

 • ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი 
 1. სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ეფექტური სერვისების განვითარება კვლევის, სერვისის მიწოდებისა და სპეციალისტების მომზადება/გადამზადების გზით.
 • ბიოფიზიკის ინსტიტუტი:
 1. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებისთვის; 
 2. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურის ფარგლებში;
 3. მეტალური იონების გავლენა Artrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე;
 4. ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით გამოწვეული ფოტოდაზიანებები კოლაგენის მოლეკულაში და ამ დაზიანებების მიმართ ეფექტური საშუალებების გამოვლენა;
 5. ვერცხლის მეტალოორგანული ნანოკომპოზიტების შექმნა, შესწავლა, დახასიათება.
 • სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ძილ-ღვიძილის ციკლის შემსწავლელი თენგიზ ონიანის ლაბორატორია“:
 1. ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზების ფორმირების და ურთიერთობის მექანიზმები და მათი როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში.

 • ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტი: 
 1. შეზღუდვების მქონე ოპტიმალური კონფიგურაციების გეომეტრია და ტოპოლოგია;
 2. თერმოდრეკადობის თეორიის ამოცანები სამგვარი ფოროვნობის სტრუქტურის მქონე მასალებისათვის.
 • ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი
 1. მიტოქონდრია - ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სამიზნე - სიგმა1 რეცეპტორი;
 2. რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმები: მთლიანი ტრანსკრიპტოსომული ცვლილების ვალიდაცია.
 • თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი
 1. მიკრო და მაკრო სამყაროს აგებულების ფუნდამენტური კვლევები.
 • ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი
 1. ქართულ-ინგლისური ონლაინ-ლექსიკონი (I ეტაპი)
 2. ძველი ქართული ენის კორპუსი და მორფოლოგიური ანალიზატორი (I ეტაპი)
 3. საქართველოს პროსოპოგრაფიული ბაზა (IV ეტაპი)
 • ეკოლოგიის ინსტიტუტი
 1. მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევა;
 2. ადამიანის გენეტიკა და ეთნოგენეზი კავკასიაში (გაგრძელება);
 3. საქართველოში გავრცელებული კალმახის და ორაგულის გენეტიკური კვლევა;
 4. კავკასიის რელიქტური არეების გამოვლინება და შესწავლა სივრცული მოდელირების და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით (გაგრძელება) (დამატებითი გარე დაფინანსება ჩართულია);
 5. წიგნის მომზადება გამომცემლობა Springer-ისთვის „Biological History of Ponto-Caspian Region”;
 6. საქართველოს ტერიტორიული ზღვის მიმდებარე ზონაში ვეშაპისნაირთა (Cetacea) სიმჭიდროვეების და მათ რიცხოვნობაზე მოქმედი ფაქტორების ექსტრაპოლაცია.
 • სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი
 1. ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა და 1918-1921 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა: კულტურული, სოციალური, სამართლებრივი, გეოპოლიტიკური ასპექტები და კონტექსტები ინტერდისციპლინურ ჭრილში.
ბანერები