საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკვები პროდუქტების მეცნიერება

საკვები პროდუქტების მეცნიერება

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საკვები პროდუქტების მეცნიერების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს საკვები პროდუქტების მეცნიერების დარგის სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ღრმა თეორიული ცოდნა საკვები პროდუქტების დამუშავების პროცესში მიმდინარე ბიოლოგიური და ქიმიური რეაქციების, ლაბორატორიული ანალიზის თანამედროვე ტექნოლოგიების, პროდუქტების ბიოქიმიური და ბაქტერიოლოგიური უსაფრთხოების, მათი ბიოლოგიური და ქიმიური კვებითი ღირებულების შესახებ და შეძლებს საკვები პროდუქტების მეცნიერების მიმართულებით უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით ინოვაციური კვლევის ჩატარებას.

დასაქმების სფეროები:

საკვები პროდუქტების მეცნიერების მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:

  • აკადემიურ, სახელმწიფო და კერძო სამრეწველო დაწესებულებებში;
  • საკვები პროდუქტებისა და სასმელის მწარმოებელ საწარმოებში;
  • საკვები პროდუქტების ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიებში;
  • სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ და დაავადებათა კონტროლის დაწესებულებებში;
  • ან განაგრძოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მისაღებად.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge  

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები