საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები)

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 25 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპიზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი გეოლოგიაში
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი გეოფიზიკაში
  • გეოგრაფიის მაგისტრი გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების ტექნოლოგიებში

მოკლე აღწერა:

პროგრამა მიზნად ისახავს დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების – გეოლოგიის, გეოფიზიკის და გეოგრაფიის დარგში თანამედროვე, მრავალმხრივი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი მკვლევრებისა და სპეციალისტების მომზადებას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა როგორც საქართველოს, ისე რეგიონის გეოლოგიის, გეოფიზიკისა და გეოგრაფიის კომპლექსურ შესწავლასა და კვლევას;  დედამიწის ზედაპირზე და მის წიაღში მიმდინარე რთული პროცესების (მიწისძვრები, რელიეფწარმოქმნა და სხვ.), ბუნებრივი რესურსების (ლითონური და არალითონური წიაღისეული, ნავთობი, გაზი, ჰიდრორესურსები და სხვ.), გეოინჟინრული და გეოეკოლოგიური და მულტიდისციპლინარული საკითხების კომპლექსურ შესწავლას. პროგრამის მიზანია, სტუდენტს განუვითაროს მეცნიერული ცოდნისა და კვლევის მეთოდების  პრაქტიკაში გამოყენების მრავალმხრივი უნარ-ჩვევები. სტუდენტები აქტიურად იქნებიან ჩაბმულნი ადგილობრივ და საერთაშორისო კვლევით პროექტებში, გაცვლით პროგრამებში, საველე ექსპედიციებსა და სხვა სამეცნიერო-პრაქტიკულ საქმიანობაში.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს მიმართულების მიხედვით აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა გეოლოგიის, გეოფიზიკის, გეოგრაფიის ძირითადი დისციპლინებისა და მიმართულებების, ასევე გეოგრაფიულ საინფორმაციო GIS სისტემების შესაძლებლობებისა და გამოყენების შესახებ, ფლობს მულტიდისციპლინარული კვლევის მეთოდებს.
პროგრამის კურსდამთავრებულები წარმოადგენენ კონკურენტუნარიან პირებს, როგორც დასაქმებისა  და სხვადასხვა სფეროში კარიერის წარმატებულად გაგრძელების თვალსაზრისით, ასევე კომპეტენციის შესაბამისად, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად. 

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • მასწავლებლის სქემით გათვალისწინებული შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში იმუშაოს საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლად ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში;
  • იმუშაოს უმაღლეს სასწავლებლებში და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში;
  • იმუშაოს კერძო კომპანიებში, სამთავრობო თუ არასამთავრობო კვლევით, საკონსულტაციო და საექსპერტო, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სააგენტოებსა და დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს კვლევით და სამეცნიერო ინსტიტუტებში, მათ შორის – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში.

გეოლოგიის მიმართულების კურსდამთავრებულებისთვის:

იმუშაოს ნებისმიერ ადგილობრივ, თუ საერთაშორისო სამთო მომპოვებელ (მყარი წიაღისეულის, სანავთობო, გაზისა და წყლის) თუ გეოლოგიურ და სხვა პროფილის კომპანიაში, არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში – სამინისტროები, სააგენტოები და დეპარტამენტები, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიებასთან კვლევასა და მოპოვებასთან, გარემოს დაცვასთან, გეოეკოლოგიურ მონიტორინგთან, აგრეთვე საინჟინრო-გეოლოგიურ საქმიანობასთან.

გეოფიზიკის მიმართულების კურსდამთავრებულებისთვის:

იმუშაოს მკვლევარად სამეცნიერო დაწესებულებებსა და უნივერსიტეტებში (დედამიწის კვლევები), სამთავრობო ან არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიებში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია დედამიწის კვლევასთან, გარემოს მონიტორინგთან, ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შეფასებასა და მონიტორინგთან, სეისმურ მონიტორინგთან, სასარგებლო წიაღისეულის კვლევა-მოპოვებასთან, გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიურ მონიტორინგთან, არქეოლოგიურ კვლევებთან, გეოსაინფორმაციო სისტემების გამოყენებასთან, სამშენებლო ორგანიზაციებში, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია საძიებო და საინჟინრო გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებასთან.

გეოგრაფიისა და GIS ტექნოლოგიების მიმართულების კურსდამთავრებულებისთვის: 

ადგილობრივი/საერთაშორისო კომპანიები, არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციები და დაწესებულებები – სამინისტროები, სააგენტოები და დეპარტამენტები, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია გეოგრაფიულ კვლევებთან, გარემოს დაცვასა და გარემოს, მათ შორის ეკოლოგიურ მონიტორინგთან, ჰიდროგეოლოგიასთან, არქეოლოგიასთან, გეოსაინფორმაციო სისტემების გამოყენებასთან, კარტოგრაფიასთან, საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევებსა და მეთოდების გამოყენებასთან.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge  

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები