საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნეირომეცნიერებები

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: ნეირომეცნიერებები

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ნეირომეცნიერებების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია მაგისტრანტის აღჭურვა არჩეული მიმართულების ღრმა და სისტემური ცოდნით, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების, არსებული მეთოდების გამოყენებისა და ანალიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევებით, სპეციფიკური და თანამედროვე ცოდნით.

დასაქმების სფეროები:

ნეირომეცნიერებების მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:

  • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
  • სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში;
  • ფსიქონევროლოგიური კლინიკების დიაგნოსტიკურ ცენტრებში;
  • ფარმაკოლოგიური კომპანიების კვლევით სექტორში;
  • ან განაგრძოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge  

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები