საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა

ფიზიკის და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა

ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია; თეორიული ასტროფიზიკა; კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა; ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია; მზის ფიზიკა; კოსმოლოგია; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა)

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 14 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მაგისტრანტს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა ფიზიკასა და/ან ასტრონომიაში, განუვითაროს კვლევითი უნარები და მისცეს პრაქტიკული გამოცდილება, რათა იგი მზად იყოს სამეცნიერო კვლევებში ინტეგრაციისათვის საერთაშორისო დონეზე. სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია, მოამზადოს კადრები როგორც გამოყენებითი/კომერციული თვალსაზრისით, ასევე ფუნდამენტური მეცნიერების სივრცეში კარიერის გასაგრძელებლად.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს ფიზიკის და/ან ასტრონომიის შესაბამისი (არჩეული) მიმართულებით ღრმა და სისტემური ცოდნა, შეუძლია პროფესიულ დონეზე კვლევების ჩატარება, სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა და ანალიზი.

დასაქმების სფეროები:

ფიზიკის მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:

უნივერსიტეტში ან სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მიმართულებების მიხედვით:

  • ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომიის, მზის ფიზიკის, კოსმოლოგიის, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის კურსდამთავრებულებისთვის: ასტროფიზიკური ობსერვატორიები, ასტროფიზიკის მონათესავე სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები (იხ. www.aas.org). სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები (სტატისტიკისა და მონაცემთა ანალიზის სპეციალისტად).
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის და კოსმოლოგიის, თეორიული ასტროფიზიკის კურსდამთავრებულებისთვის: საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონიკის კვლევითი და გამოყენებითი სექტორი; ორგანიზაციები,  რომლებიც ითხოვენ  ინფორმაციის (მონაცემების) კომპიუტერული დამუშავება-მოდელირებასა და სტატისტიკურ ანალიზს, ფიზიკის სხვა დარგებსა და მის ფარგლებს გარეთ.
  • კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის კურსდამთავრებულებისთვის: მაღალტექნოლოგიური პროფილის მასალათმცოდნეობის, ნანოელექტრონიკის და ნანოინჟინერიის კვლევითი ლაბორატორიები და ინდუსტრია; ნანოტექნოლოგიური მიმართულების საპატენტო საქმიანობით დაკავებული სტრუქტურები; გამოთვლითი სისტემების როგორც თეორიული, ასევე IT-საინჟინრო საკითხებზე მომუშავე ლაბორატორიები და კომერციული სტრუქტურები.
  • ბიოფიზიკის კურსდამთავრებულებისთვის: ბიოსამედიცინო პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებები; კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ცენტრები. შეძენილი უნარები  კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს, ეფექტურად იმუშაოს ფიზიკის ფარგლებს გარეთაც (ახალი ტექნოლოგიები, ანალიტიკური სამსახურები და სხვ.).

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge  

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები