საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

 • ბოტანიკის ინსტიტუტის დირექტორი

შალვა სიხარულიძე, ასოცირებული პროფესორი

 • მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის განყოფილება

გამგის მოვალეობის შემსრულებელი - აკად. წევრ-კორ. გ. ნახუცრიშვილი

 •  ჰერბარიუმის განყოფილება

გამგე - მ. ხუციშვილი

 •  სპოროვანი მცენარეებისა და სოკოების განყოფილება

გამგე - ასოცირებული მკვლევარი ა. ჯორჯაძე

 • მცენარეთა გენეტიკური რესურსების განყოფილება

გამგე - მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი მ. ახალკაცი

 •  გეობოტანიკის განყოფილება

გამგე - მკვლევარი რ. ქვაჩაკიძე

 • მცენარეთა ფიზიოლოგიის განყოფილება

გამგე - ასოცირებული მკვლევარი გ. ბადრიძე

 • მიკრობიოლოგიის განყოფილება

გამგე - ასოცირებული მკვლევარი ნ. რამიშვილი

 • ეთნობოტანიკის განყოფილება
გამგე -  რ.ბუსმანი
 
 • ბაკურიანის ალპური ბოტანიკური ბაღი

გამგე - თ. ქურდაძე

 • ჯავახეთის ექსპერიმენტული ბაზა

გამგე - ფ. ჩხეიძე

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიის ჯგუფი

ხელმძღვანელი - გ. მიქელაძე

ამჟამად ინსტიტუტში მუშაობს 90 თანამშრომელი, ამათგან მეცნიერ-თანამშრომელია – 38. ინსტიტუტის თანამშრომელთაგან შვიდს აქვს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის, ოცდათერთმეტს კი – ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი.

ბანერები