საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

  1. საქართველოს ეროვნული სეირმური ქსელის მოდერნიზაცია;
  2. კავკასიის მიწისძვრების კატალოგი და სეირმური მონაცემთა ბაზა;
  3. კავკასიის მიწისძვრის პარამტრებისა და ერთგანზომილებიანი სიჩქარული მოდელის დაზუსტება;
  4. ოკამის თხრილის პალეოსეირმური კვლევა;
  5. შავი ზღვის 2012 წლის მიწისძვრასა და მისი აფთერშოკების განაწილება და კერის მექანიზების კვლევა;
  6. წვიმის მოდელირება ახალდაბის მეწყერზე;
  7. კავკასიის რეგიონის აქტიური გეოდინამიკა;
  8. მტკვრის ნაოჭა-შეცოცებათა სარტყელის დასავლეთ ნაწილის ნეოტექტონიკური დეფორმაციის კვლევა (დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).
ბანერები