საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი)

გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი გამოყენებით გენეტიკაში

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი:  გამოცდა

სწავლების ენა: ინგლისური

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულებს მისცეს დნმ-ზე დაფუძნებული ტექნოლოგიისა და მასთან დაკავშირებული მეცნიერებების სიღრმისეული ცოდნა, მოამზადოს იგი დამოუკიდებელი კვლევის ჩასატარებლად, დაეხმაროს არსებული მეთოდების გაგებასა და გამოყენებაში და ასევე ექსპერიმენტების შედეგების გამოყენებაში სამეცნიერო მიგნებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებისას. სასწავლო პროცესი მოიცავს ლექციებს, ლაბორატორიული და საველე  სწავლების მეთოდებს, რომელთა ერთობლიობა სტუდენტებს დაეხმარება არა მხოლოდ ცნებების ათვისებაში, არამედ პრაქტიკისა და გამოყენებითი გენეტიკის პროცედურების დაუფლებაში - სტუდენტები შეიძენენ ლაბორატორიული და ანალიტიკური მუშაობის უნარებს, რომლებიც ამჟამად სხვადასხვა სახის კომერციულ და კვლევით გარემოში გამოიყენება.

მიღებული ცოდნა და უნარები კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობას მისცემს, დასაქმდნენ სოფლის მეურნეობის, სამრეწველო ან ბიოსამედიცინო გენეტიკის სფეროებში, იმუშაონ  სატყეო, თევზჭერის და ბუნებრივი რესურსების მოპოვების მართვასთან დაკავშირებულ კვლევებზე – დნმ-ის კვლევისა და ანალიზის მეთოდების უნივერსალურობა სტუდენტებს დისციპლინათა ფართო სპექტრისთვის რელევანტური უნარების ათვისებაში დაეხმარება.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები)

კანდიდატს მოპოვებული უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (სასურველია, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში), ან იმავე დონის შესაბამისი ხარისხი მედიცინაში. საქართველოს მოქალაქეებს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები. პირები, რომლებსაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვთ უცხო ქვეყანაში, პროგრამაზე დაიშვებიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის № 224/ნ ბრძანებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. 

კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის ცოდნის (ენათა ზოგადევროპული კომპეტენციების ჩარჩოს/CEFR-ის მიხედვით მინიმუმ B2 დონეზე) საერთაშორისოდ აღიარებული, ვალიდური სერტიფიკატი. ინგლისური ენის ცოდნის დასადასტურებლად, განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ მითითებული ერთ-ერთი დოკუმენტი:

ა) ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (აღიარებული სერტიფიკატების და მინიმალური ქულების შესახებ დაწვრილებით იხ. ქვემოთ);

ბ)  ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი ცნობა უნივერსიტეტიდან, უმაღლესი სკოლიდან ან კოლეჯიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ სწავლება მიმდინარეობდა ინგლისურ ენაზე; 

გ) ინგლისური ენის ადგილობრივი ან საერთაშორისო სასწავლო ცენტრის (მაგალითად, ენის შემსწავლელი სკოლა) მიერ გაცემული სერტიფიკატი, რომლითაც დასტურდება კანდიდატის მიერ ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე.

ასევე დასაშვებია კანდიდატის მიერ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ნაბეჭდი ან ონლაინ B2 დონის შესაბამისი ენის ტესტის ჩაბარება. ინგლისური ენისადმი დადგენილი მოთხოვნები შეიძლება მოიხსნას, თუ კანდიდატისთვის ინგლისური მშობლიური ენაა ან ინგლისურენოვან ქვეყანაში ინგლისურ ენაზე დამთავრებული აქვს საშუალო ან უმაღლესი სკოლა/უნივერსიტეტი.

კანდიდატი საბოლოოდ ფასდება გასაუბრებისას (პირისპირ ან ონლაინგასაუბრება საერთაშორისო განმაცხადებლებისთვის). მან უნდა შეძლოს  საჭირო მოტივაციის, კომუნიკაციის უნარებისა და დარგობრივი ცოდნის დემონსტრირება. დაშვების წინაპირობების (მოთხოვნების) შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხ. ბმულზე: www.iliauni.edu.ge.

დასაქმების სფეროები:

გამოყენებითი გენეტიკის პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ სამრეწველო, სამედიცინო და სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიებში, რომლებიც იყენებენ ბიოტექნოლოგიებს; მმართველობით პოზიციებზე საჯარო და კერძო სექტორებში, რომელთა საქმიანობის სფერო მოიცავს მოლეკულური გენეტიკის საკითხებს - სასამართლო ექსპერტიზის, სურსათის მეცნიერების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და გარემოს შემსწავლელი მეცნიერების დარგებში; მრეწველობაში და ბიოტექნოლოგიების ინდუსტრიაში მოქმედ ლაბორატორიებსა და მმართველობით პოზიციებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი, ოთახი 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები