საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი თენგიზ ონიანის ლაბორატორიის მიმდინარე კვლევები

ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი ლაბორატორიის სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

2013-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზების ურთიერთდამოკიდებულება, ფორმირების მექანიზმები და მათი როლი მეხსიერების პროცესირებაში.(2019-2020)
 2. ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზების ფორმირების და ურთიერთობის მექანიზმები და მათი როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში (2018)
 3. ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზების ურთიერთობის მექანიზმები და მათი როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში (საუნივერსიტეტო პროექტი,2016-2018)
 4. ძილ-ღვიძილის ქცევის პოსტნატალური განვითარების კრიტიკული პერიოდები: ძილის ჰომეოსტაზის მომწიფების მექანიზმების შესწავლის ახალი მიმართულება (პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ,2016)
 5. ძილის დარღვევების პრევალენტობა და მათთან ასოცირებული გენეტიკური ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში.(შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ვალორიზაციული გარნტი, პროგრამა SCOPES - #IZ76Z0_165492,2016)
 6. ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზების ურთიერთობის მექანიზმები და მათი როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015)
 7. ძილის პრობლემები საქართველოს მოზარდებში - აქვს ადგილმონაცვლეობას მნიშვნელობა?(პროექტი დაფინანსებულია აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF -Global), შოთა რუსთაველის ერoვნული სამეცნიერო ფონდის (SRNSF) და საქართველოს სამეცნიერო და ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (GSTDF) მიერ,2015)
 8. ღვიძილის ფაზისა და ძილის ფაზების ურთიერთობის ნეირობიოლოგიური მექანიზმები ძილ-ღვიძილის ციკლში და მათი როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 9. ცოდნაზე დაფუძნებული პარტნიორობა საქართველოში ძილის მედიცინის კვლევითი პლატფორმის განვითარებისა და ძილის მეცნიერების ხელშეწყობის მიზნით (პროექტი დაფინანსებულია შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ; კოორდინატორები - ნატო დარჩია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და კატერინა ესპა-სერვენა (ჟენევის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი))
 10. ძილ-ღვიძილის ქცევის პოსტნატალური განვითარების კრიტიკული პერიოდები: ძილის ჰომეოსტაზის მომწიფების მექანიზმების შესწავლის ახალი მიმართულება (პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2014)
 11. ძილ-ღვიძილის ციკლში ფაზათა შორის მიზეზ-შედეგობრივი დამოკიდებულების ნეირობიოლოგიური მექანიზმები და მათი როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში;
 12.  ძილ-ღვიძილის ქცევის პოსტნატალური განვითარების კრიტიკული პერიოდები: ძილის ჰომეოსტაზის მომწიფების სავარაუდო მექანიზმების შესწავლა.
ბანერები