საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2012-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. NMDA-გლუტამატის და დოფამინის რეცეპტორების რეორგანიზაცია ნაწლავების ნეიროტოქსინის, პარა-კრეზოლის ზემოქმედების შედეგად (2020)
 2. დეტერგენტში უხსნადი ციტოპლაზმური პოლიადენილირების ელემენტის დამაკაშირებელი ცილა-3 და მხედველობითი შთაბეჭდვის რეკოგნიციული მეხსიერება წიწილებში (2020)
 3. მიელინის ფუძე ცილის მონაწილეობა მაკროფაგების პლასტიკურობაში (2019)
 4. ანტიბიოტიკებით გამოწვეული მოლეკულური ცვლილებები ანტიბიოტიკ-რეზისტენტულ ბაქტერიებში; მთლიანი ტრანსკრიპტოსომული და თერმული პროტეომიკის შესწავლები (2019)
 5. ”მიტოქონდრია - ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სამიზნე - სიგმა1 რეცეპტორი„ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2018)
 6. რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმები: მთლიანი ტრანსკრიპტოსომული ცვლილების ვალიდაცია.(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2018)
 7. მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმები წიწილებში იმპრინტინგის დროს (დამფინანსებელი შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,2017) 
 8. მხედველობითი შთაბეჭდვის მოლეკულური მექანიზმები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 9. მიტოქონდრია - ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სამიზნე - მცირე G-ცილები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 10. მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმები - მიტოქონდრიული დნმ-ის ეპიგენეტიკური ცვლილებების და მიკრო-რნმ-130b-ს ცვლილებების შესწავლა წიწილებში მხედველობითი შთაბეჭდვის შემდეგ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016) 
 11. რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური საფუძვლები (დამფინანსებელი შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,2016) 
 12. ტულერემიის ეპიდემიოლოგია და ეკოლოგია საქართველოში(დამფინანსებელი აშშ-ს თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო,2016)
 13. პათოგენების კვლევებისა და განათლების ცენტრი (დამფინანსებელი აშშ-ს თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო, აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი,შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2014-2015-2016)
 14. ინოზიტოლები და ეპილეფტოგენეზის პრევენცია (DI/9/7-222/14 დამფინანსებელი შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,2016)
 15. მიტოქონდრია - ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთების სამიზნე - გლუტამატის რეცეპტორი (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016)
 16. ნანობიოტექნოლოგიის შემუშავება გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების მონიტორინგისათვის. (დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი № 30/37, 2013-2015)
 17. მიტოქონდრია - ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთების სამიზნე-სიგმა ნაერთები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015) 
 18. ინოზიტოლები და ეპილეპტოგენეზი - ტრანსკრიპტომული შესწავლები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015) 
 19. რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური საფუძვლები (დამფინანსებელი შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) 
 20. ტულერემიის ეპიდემიოლოგია და ეკოლოგია საქართველოში (დამფინანსებელი აშშ-ს თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო)
 21. მდგრადი იმუნოდიაგნოსტიკის განვითარება საქართველოში (დამფინანსებელი აშშ-ს თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო)
 22. ინოზიტოლები და ეპილეპტოგენეზი - ტრანსკრიპტომული შესწავლები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 23. რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური საფუძვლები (დამფინანსებელიშ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,2014)
 24. ტულერემიის ეპიდემიოლოგია და ეკოლოგია საქართველოში
 25. მდგრადი იმუნოდიაგნოსტიკის განვითარება საქართველოში
 26. საქართველოს ბუნებრივი კერებიდან გამოყოფილი ატიპური Y.Pestis შტამები- პროტეომიდან ვირულენტობამდე და გენთა ექსპრესიამდე
 27. მიტოქონდრია - ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთების სამიზნეეტაპი 2013-2014 წწ.
 28. ნობილეტინის მოქმედება მიტოქონდრიებში არსებულ ჟანგვით პროცესებზე (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 29. ნობილეტინის მოქმედება მიტოქონდრიებში არსებულ ჟანგვით პროცესებზე
 30. ნერვულ ქსოვილში მიმდინარე ანთებითი პროცესების მოდულაცია
 31. ინოზიტოლები და ეპილეპტოგენეზის პრევენცია
 32. რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური საფუძვლები
 33. საქართველოს ბუნებრივი კერებიდან გამოყოფილი განსაკუთრებით საშიში პათოგენების მოლეკულურ-ბიოლოგიური დახასიათება

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები