საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოფარმაცია

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: ბიოფარმაცია

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფარმაციის მაგისტრი (Master of Biopharmacy)

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, ბიოფარმაციის დარგში მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ღრმა თეორიული ცოდნა თანამედროვე უჯრედული და მოლეკულური ფარმაკოლოგიის ფუნდამენტური პრინციპების, სამკურნალო პრეპარატების შერჩევითი მოქმედების, წამალთა ორგანიზმში ბიოტრანსფორმაციის პროცესებისa და ფარმაკოლოგიური მკურნალობის მოლეკულურ-გენეტიკური ასპექტების შესახებ; შეასწავლოს მას თანამედროვე მოლეკულურ-ბიოლოგიური და ბიოანალიზური მეთოდები. პროგრამას სამეცნიერო-კვლევითი ხასიათი აქვს და ახალი სამკურნალო საშუალებების შექმნის, მათი მოქმედების მექანიზმების დადგენისა და პრაქტიკაში დანერგვის პერსპექტივას იძლევა.

სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მონაწილეობა მიიღონ  ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის არსებულ გაცვლით პროგრამაში (Erasmus +).

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • იმუშაოს აკადემიურ, სახელმწიფო და სამრეწველო დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს კერძო სექტორში – ფარმაცევტულ კომპანიებში, ფარმაკოლოგიური პრეპარატების ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიებში, სამკურნალო პროფილაქტიკურ, სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ და დაავადებათა კონტროლის დაწესებულებებში;
  • განაგრძოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge  

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები