ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისაღები ადგილების რაოდენობა

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სამაგისტრო პროგრამებზე 2020 - 2021 სასწავლო წლისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 - 2021 წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

პროგრამა

 

ვაკანტური ადგილები

ადიქციის კვლევები

 

15

არქეოლოგია

 

15

გამოყენებითი ენათმეცნიერება

 

10

გამოყენებითი უცხო ენები
და საერთაშორისო მოლაპარაკებები / ეკონომიკა

 

20

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია

 

15

პოლიტიკის მეცნიერება ( საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები)

 

45

რელიგიის კვლევები

 

15

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები

 

10

საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება

 

30

თანამედროვე საქართველოს ისტორია

 

10

სოციალური სამუშაო

 

15

სოციოლოგია

 

30

უცხო ენათა ფილოლოგია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

 

50

ფილოსოფია

 

15

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

 

10

ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია)

 

60

შუა საუკუნეების კვლევები (ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნების ისტორია, რელიგია)

 

20


სამართლის სკოლა

პროგრამა

 

ვაკანტური ადგილები

კერძო (ბიზნეს) სამართალი

 

50

საჯარო სამართალი და პოლიტიკა

 

30

სისხლის სამართალი

 

40


ბიზნესის, განათლებისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

პროგრამა

 

ვაკანტური ადგილები

ბიზნესის ადმინისტრირება ( მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)

 

190

Business Administration

 

50

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

 

30

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

 

60

თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება

 

16

თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები

 

15

პროგრამული ინჟინერია

 

10

ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება

 

13

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის

 

6

განათლების ადმინისტრირება

 

55

სპეციალური განათლება

 

20


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

პროგრამა

 

ვაკანტური ადგილები

ბუნებათსარგებლობა (MsC)

 

15

გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი) 

 

6

გამოყენებითი გენეტიკა

 

6

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები ( გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები)

 

25

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები

 

38

საკვები პროდუქტების მეცნიერება

 

6

ფიზიკა და ასტრონომია

 

14


სამაგისტრო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის ერთ-ერთი წინაპირობა საერთო სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაა. პროგრამებზე დაშვების სხვა პირობები შეგიძლიათ იხილოთ თითოეული პროგრამის აღწერაში.


საკონტაქტო ინფორმაცია

  • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (200)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge

  • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (180)
bte@iliauni.edu.ge

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (115)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

  • სამართლის სკოლა

032 2 22 00 09 (301)
lawfaculty@iliauni.edu.ge

ბანერები