მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შუა საუკუნეების კვლევები

შუა საუკუნეების კვლევები

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი შუა საუკუნეების კვლევებში

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია მედიევისტიკაში მაღალკვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც სიღრმისეულად შეისწავლის შუა საუკუნეების ეპოქას - ქართული, ბიზანტიური და დასავლეთ ევროპული შუა საუკუნეების ისტორიას, ფილოსოფია-თეოლოგიას, ლიტერატურას, ენისა და ხელოვნების ისტორიას; გაიაზრებს და გამოიკვლევს შუა საუკუნეების კულტურულ მემკვიდრეობას მსოფლიო, რეგიონულსა და ნაციონალურ კონტექსტში.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს კულტურული მემკვიდრეობის დამცველ და საინფორმაციო ორგანიზაციებში;
  • იმუშაოს მუზეუმებში და კულტურის სფეროს სხვა დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს ჟურნალისტიკისა და ტურიზმის სფეროში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (246)
giorgi.odoshashvili.1@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები