ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2021-2022

ახალი ამბები

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი, მისაღები რაოდენობა , საკითხავი მასალა:

ა) ეკოლოგია (კოეფიციენტი 100) – მისაღები რაოდენობა – 20, ზეპირი გამოცდა,  საკითხავი მასალა

ბ) გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი) (კოეფიციენტი – ზეპირი გამოცდა 80 + გამოცდა ინგ. ენაში 20) – მისაღები რაოდენობა – 7;

  1. ზეპირი გამოცდა , საკითხავი მასალა
  2. გამოცდა ინგლისურ ენაში, (ნიმუში1 , ნიმუში2 )

გ) სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები (მოლეკულური ბიომეცნიერებები (15), ნეირომეცნიერებები (7)) – საერთო მისაღები რაოდენობა – 22; ზეპირი გამოცდა, საკითხავი მასალა

დ) ბუნების დაცვა და მეტყევეობა (კოეფიციენტი 100) – მისაღები რაოდენობა – 17; ზეპირი გამოცდა,  საკითხავი მასალა, რიდერი 1რიდერი 2რიდერი 3 , რიდერი 4 

ე) ფიზიკა და ასტრონომია (კოეფიციენტი – ზეპირი გამოცდა 50 წერითი გამოცდა 50 )   მისაღები რაოდენობა – 13; ზეპირი და წერითი გამოცდაწერითი გამოცდის თემები

ვ) გამოყენებითი ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია (კოეფიციენტი 100) – მისაღები რაოდენობა – 7; ზეპირი გამოცდა,  საკითხავი მასალა

ზ) სურსათის მეცნიერება (კოეფიციენტი 100) – მისაღები რაოდენობა – 7; ზეპირი გამოცდა,  საკითხავი მასალა


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების აღწერები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე ელექტრონული რეგისტრაცია შესაძლებელია 2021 წლის 16-დან 29 აგვისტოს 18:00 სთ-ის ჩათვლით, ყოველდღე, რეგისტრაციის ბაზის საშუალებით: https://argus.iliauni.edu.ge/ka/registration/masters რეგისტრაციის ბაზაში შეყვანილი მონაცემების სისწორეზე პასუხისმგებლობას იღებს მაგისტრანტობის კანდიდატი; მაგისტრატურის საფეხურზე ჩარიცხვის მსურველებმა რეგისტრაციისთვის უნდა იქონიონ შემდეგი დოკუმენტები (pdf ფორმატი):

ა) 1 ცალი ფოტოსურათი ზომით (jpg ფაილი);

ბ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი (მნიშვნელოვანია, რომ ჩასარიცხმა კანდიდატებმა ხელშეკრულების გაფორმების დროს წარმოადგინონ ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი);

გ) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, უნდა წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობა, რომელშიც მითითებულ უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი;

დ) პირადობის მოწმობა. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);

ვ) 2021 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ბარათი/საიდენტიფიკაციო ბარათი;

ზ) რეზიუმე (CV);

თ) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც სურს ჩააბაროს სამაგისტრო პროგრამაზე გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი), უნდა წარმოადგინოს ამ დანართში მოთხოვნილი დოკუმენტი. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა ინგლისურ ენაში, რომელიც დაინიშნება მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ.

ი) რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში მითითებული ყველა სხვა სავალდებულო დოკუმენტი,

კ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების დოკუმენტი.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარებისა და შედეგების გამოცხადების ვადები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე დარეგისტრირებული მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის გამოცდები გაიმართება 1-დან 7 სექტემბრის ჩათვლით. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ზუსტი განრიგის შესახებ ინფორმაცია ერთი თვის ვადით განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 2021 წლის 30 აგვისტოს მხოლოდ მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის, ფაკულტეტის/სკოლის და პროგრამის მითითებით;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის  გამოცდები გაიმართება დისტანციურად, ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით. ელპლატფორმის გადმოწერაზე, შესაბამისი ტექნიკური (აუდიო და ვიდეო) პარამეტრების გამართვაზე, ასევე მის სივრცეში უწყვეტი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელია მაგისტრანტობის კანდიდატი. გთხოვთ, წინასწარ გადაამოწმოთ გამოცდის დისტანციურად ჩაბარებისთვის მზაობა და გამოცდის დროს ხელთ იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც წარმოუდგენთ კომისიას ონლაინ.

წერითი გამოცდა  (ფიზიკისა და ასრტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა) :

აპლიკანტის მიერ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ. ფოსტაზე გამოიგზავნება  Zoom ის ლინკი, სადაც წერითი გამოცდის დაწყების წინ აპლიკანტი უნდა შემოვიდეს და დაადასტურის ვინაობა პირადობის მოწმობის წარდგენით.

ამის შემდეგ აპლიკანტი მიიღებს საგამოცდო ბილეთის ლინკს Google Form ფორმატით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ აპლიკანტს მოეთხოვება კამერის ჩართვა გამოცდის მსვლელობისას!

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები (კანდიდატთა შეფასებები) განთავსდება ერთი თვის ვადით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 8 სექტემბერს მხოლოდ მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის, შეფასების, ფაკულტეტის/სკოლის და პროგრამის მითითებით.

საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენის პროცედურები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების შესახებ მაგისტრანტობის კანდიდატს შევსებული და ხელმოწერილი საპრეტენზიო განაცხადი შეუძლია გამოგზავნოს 2021 წლის 9 და 10 სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე, ელექტრონულ მისამართზე sciences_medicine@iliauni.edu.ge,

საპრეტენზიო განაცხადების განხილვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე გაიმართება 2021 წლის 14 სექტემბერს.

შედეგების გამოცხადება

2021 წლის 15 სექტემბერს აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე ერთი თვის ვადით განთავსდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა შეფასებები რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის, ფაკულტეტის და პროგრამის მითითებით.

ხელშეკრულების გაფორმება

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთო სამაგისტრო და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულება გაფორმდება:

ა) ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან – 2021 წლის 16 და 17 სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე, S კორპუსი, აუდიტორია N103 (მის.: გიორგი წერეთლის ქ.N 3)

ბ) სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან – 2021 წლის 20-21 სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე, S კორპუსი, აუდიტორია N103 (მის.: გიორგი წერეთლის ქ.N3)

იხ. რუკა: https://bit.ly/3iL8lpy

მაგისტრანტობის კანდიდატმა ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნეს ყველა ზემოთ მოთხოვნილი დოკუმენტი სრულყოფილად.

იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტრანტობის კანდიდატის ნაცვლად ხელშეკრულებას აფორმებს მინდობილი პირი, მან უნდა წარმოადგინოს ნოტარიული წესით გაფორმებული მინდობილობა და თავისი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი დარეგისტრირებულია ერთზე მეტ სამაგისტრო პროგრამაზე, ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს მხოლოდ ერთ სამაგისტრო პროგრამაზე (პროგრამის მიმართულებაზე).

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

მაგისტრანტობის კანდიდატები, რომლებიც შესაბამის ვადებში (ძირითადი სიისთვის 2021 წ. 16-17 სექტემბერი, სათადარიგო სიისთვის – 2021 წ. 20 და 21 სექტემბერი) არ გააფორმებენ ხელშეკრულებას, კარგავენ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

საბუნებისმტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველს საერთო სამაგისტრო გამოცდის სამ ნაწილში უნდა ჰქონდეს  გადალახული ზღვარი

რექტორის ბრძანება

იხ.ბრძანება ცვლილების შესახებ

მაგისტრატურაში მიღების ანკეტა-კითხვარი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ტელ.: 2 220009 (115; 508)

გისურვებთ წარმატებას!

ბანერები