მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რელიგიის კვლევები

რელიგიის კვლევები

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 15 ვაკანტური ადგილი
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: რელიგიის კვლევების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მისცეს კურსდამთავრებულს სისტემური ცოდნა რელიგიის, როგორც საზოგადოებრივი ფენომენის შესახებ და აღჭურვოს ის რელიგიის კვლევების თანამედროვე, აქტუალური საკითხების დამოუკიდებლად კვლევის უნარით.

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სტიპენდია ილიაუნის რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტისთვის

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი გასცემს სტიპენდიას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის წარმატებული სტუდენტისთვის.

2020/2021 სასწავლო წლისთვის სტიპენდია წესდება სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის დროს კვლევის მოსამზადებლად თემაზე: „რელიგია საბჭოთა პერიოდის საქართველოში“.

ინიციატივის მიზანია რელიგიის კვლევებში ახალი ცოდნის შექმნა, რელიგიის საკითხებზე სამეცნიერო კვლევებისა და ახალგაზრდა მკვლევართა მხარდაჭერა.
ყოველთვიური სტიპენდიის რაოდენობა: 1000 ლარი სტიპენდიის მიღების წინაპირობა: შიდასაუნივერსიტეტო მისაღებ გამოცდაში მაღალი მაჩვენებელი და საუკეთესო კვლევითი პროექტის წარდგენა.

სტიპენდიის შენარჩუნება დამოკიდებული იქნება სამაგისტრო საფეხურზე სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებასა და კვლევის პროგრესზე.

დეტალური ინფორმაცია სტიპენდიის მიღების პროცედურისა და კვლევითი პროექტის განაცხადის შესახებ განთავსდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.

***
2020/2021 სასწავლო წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი იწყებს თანამშრომლობას ლუვენის ევანგელისტური უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების დეპარტამენტთან (ბელგია).

Erasmus + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში რელიგიის კვლევების წარმატებულ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამაში. ორი წარმატებული სტუდენტი ერთი სემესტრი ისწავლის ლუვენის ევანგელისტური თეოლოგიის უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების ფაკულტეტზე.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება იმუშაოს:

  • საჯარო სამსახურში;
  • განათლების სისტემაში;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში;
  • არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
  • ტელემედიასა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი 
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
 salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები