მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები

პროგრამის მიზანი:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ხელოვნების ისტორიის, თეორიისა და პრაქტიკის სისტემატიზებული და ღრმა ცოდნის საფუძვლზე აღზარდოს სახელოვნებო მეცნიერებისა და პრაქტიკის მკვლევართა და პრაქტიკოსთა (შემოქმედთა) ახალი თაობა. ეს თაობა შეძლებს სახელოვნებო თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემათა შესწავლას, ასევე ამ სფეროში პრაქტიკულ საქმიანობას. პროგრამის მიზანია, განუვითაროს სტუდენტებს კრეატიული აზროვნების, თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიისა და სახელოვნებო პრაქტიკის ინტერდისციპლინური მიდგომების გამოყენების უნარი. ამავე დროს პროგრამა ხელს შეუწყობს ხელოვნების შესწავლასა და კვლევაში უახლესი თეორიული და გამოყენებითი მიდგომების დამკვიდრებას, ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობაში ჩართვას, საქართველოში სახელოვნებო პრაქტიკის დონის ამაღლებასა და ახალი ნიმუშების შექმნას.

სწავლების მეთოდები:

ლექცია, ვიდეოლექცია, სემინარი, პრაქტიკული სამუშაო, ჯგუფური და ინდივიდუალური პროექტები, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული სავარჯიშო.

დასაქმების სფეროები:

  • განაგრძოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს სახელოვნებო ორგანიზაციებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო კულტურის ორგანიზაციებში: კინოკომპანიებში, ბეჭდვით და ციფრულ მედიაში როგორც სხვადასხვა კულტურული პროექტის მონაწილედ, ასევე შემქმნელად/ინიციატორად/მენეჯერად;
  • იმუშაოს კულტურის სამინისტროსა და რეგიონული/მუნიციპალური კულტურის სამსახურებში.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნათია ბურჯანაძე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
2 22 00 09 (204)
:natia.burjanadze@iliauni.edu.ge
 ჭავჭავძის 32 ოთახი A 201


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები