მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია)

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 40 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: წერითი გამოცდა 
მისაღები სამაგისტრო გამოცდის საკითხავი მასალა  2022-2023 წლის მიღებისთვის (წელს მისაღები გამოცდებისთვის)

ინგლისურენოვანი სტატიის ნიმუში - დანართი 1, დანართი 2  

ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება:

ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა. სტუდენტმა უნდა მიიღოს დადებითი შეფასება გამოცდის ოთხივე ნაწილში და მის მიერ მიღებული ქულა არ უნდა იყოს 9-ზე ნაკლები ტესტის ორ ნაწილში მაინც.

 • სულ მცირე ბაკალავრის ხარისხი:

კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით სწავლის გაგრძელების მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში, ხოლო განათლებისა და სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე ჩაბარების მსურველ კონკურსანტს – ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

 • სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
 • განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი
 • კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი ფსიქოლოგიის სამიდან – განათლების, კლინიკური ან სოციალური ფსიქოლოგია – ერთ-ერთი დარგის სპეციალისტი გახდება. კლინიკურ ფსიქოლოგიაში მას შეუძლია მიიღოს ვიწრო ქვესპეციალობა ბავშვთა ან ზრდასრულთა კლინიკურ ფსიქოლოგიაში. სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა შეისწავლონ დარგების როგორც თეორიული საკითხები, ისე კვლევის მეთოდები, რომელთა დახმარებით მოამზადებენ სამაგისტრო ნაშრომს.

პროგრამის კურსდამთავრებულს

 • ექნება ფართო ცოდნა ფსიქოლოგიის დარგში არსებული თანამედროვე აქტუალური საკითხების/გამოწვევების შესახებ, მისი ერთ-ერთი მიმართულების (სოციალური, განათლების ან კლინიკური ფსიქოლოგია) სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა;
 • შეძლებს შესაბამისი სირთულის შეფასებებისა და ინტერვენციების განხორციელებას შესაბამისი მიმართულებით (სოციალური, განათლების ან კლინიკური ფსიქოლოგია), რელევანტური თეორიებისა და მიდგომების გამოყენებით;
 • შერჩეული მიმართულებით შეძლებს განსაზღვროს საკვლევი კითხვა/პრობლემა ან/და ჰიპოთეზა, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს კვლევა თანამედროვე კვლევის მეთოდების გამოყენებით;
 • შეძლებს კვლევითი და/ან პრაქტიკული საქმიანობისას დარგში არსებული ეთიკის ნორმების დაცვას;
 • ექნება წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარები, შეძლებს გამოიყენოს თანამედროვე ტექნოლოგიები და დაიცვას აკადემიური კეთილსინდისიერების ნორმები პროფესიულ და კვლევით საქმიანობაში;
 • შეძლებს თავისი საქმიანობის ეფექტურ შეფასებას და მონიტორინგს თვითრეფლექსიისა და თვითრეგულაციის გამოყენებით და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თამარ გეთიაშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (შიდა ნომერი 209)
✉: tamari.getiashvili.1@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 202

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები