მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არქეოლოგია

არქეოლოგია

ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: არქეოლოგიის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრანტს ღრმა, სისტემური ცოდნა არქეოლოგიაში და ზოგადი ცოდნა მომიჯნავე დარგებში; შეუქმნას მას ღრმა და სისტემური ცოდნა არქეოლოგიაში რომელიმე ქრონოლოგიური პერიოდის ან სტუდენტის მიერ არჩეული გეოგრაფიული რეგიონის არქეოლოგიის შესახებ; შეასწავლოს არქეოლოგიის კვლევის მეთოდები და შეუქმნას მყარი საფუძველი კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციისა და ანალიზისათვის; მისცეს ცოდნა ანთროპოლოგიის სხვადასხვა სფეროში (ხელოვნება, რელიგია, ეთნოგრაფია, ისტორია).
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა არქეოლოგიაში და შეუძლია კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა/ჩატარება, კვლევის შედეგად მიღებული/მოპოვებული მონაცემების/მასალის ინტერპრეტირება/ანალიზი; ასევე - საკითხებისადმი შემოქმედებითი მიდგომა და დროისა და რესურსების ეფექტური მენეჯმენტის უნარი.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება იმუშაოს:

  • სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო სტრუქტურებში;
  • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, სამუზეუმო და სხვა სფეროებში.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნათია ბურჯანაძე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
2 22 00 09 (204):natia.burjanadze@iliauni.edu.ge
 ჭავჭავაძის 32, ოთახი A 201

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები