მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალური სამუშაო

სოციალური სამუშაო

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 15 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სოციალური მუშაობის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

სოციალური სამუშაოს განათლება ორიენტირებულია სტუდენტის ცოდნის, ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში ინტეგრაციაზე, რაც გულისხმობს სტუდენტისთვის, როგორც საუნივერსიტეტო თეორიული ცოდნის გადაცემასა და გაღრმავებას, ასევე ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოცდასა და განვითარებას მისთვის კონკრეტული პრაქტიკის ადგილის უზრუნველყოფით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებითა და გაღრმავებით.

პროგრამის მიზნები:

სოციალური სამუშაოს სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, კომპეტენტური და პროფესიონალი ლიდერი სოციალური მუშაკების მომზადება, რომლებიც მნიშვნელოვან სასიკეთო წვლილს შეიტანენ ქვეყნის სოციალური სფეროს განვითარებაში, მათ შორის ხელს შეუწყობენ ეფექტიანი სოციალური მომსახურებების დაგეგმვას, განვითარებასა და მიწოდებას, კვლევის შედეგებზე დაფუძნებული სოციალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებას, სოციალური პროგრამების შექმნასა და განვითარებას და ზოგადად, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება იმუშაოს სოციალურ მუშაკად და სხვა შესაბამის პოზიციებზე სოციალური მომსახურების მიმწოდებელ სხვადასხვა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ზვიად ზალიკიანი
➳ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (207)
➳ ჭავჭავძის 32, ოთახი A202
✉ zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები