მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 50 ვაკანტური ადგილი

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი:

ანგლისტიკის მიმართულებით - შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა:

ზეპირი გამოცდა: კანდიდატმა უნდა გამოავლინოს დარგობრივი ცოდნა ინგლისურ ენაზე მის მიერ წინასწარ მომზადებული ერთი საკითხის შესახებ: ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკიდან, სტილისტიკიდან, ლექსიკოლოგიიდან ან ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ისტორიიდან.

გერმანული ფილოლოგიის მიმართულებით - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის 2021-2022 წლის სამაგისტრო მიღების ფარგლებში მოცემულ მიმართულებაზე მიღება არ ცხადდება.

რომანული ფილოლოგიის მიმართულებით - შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა:
სამოტივაციო ესე შესაბამის ენაზე: ფრანგული, ესპანური, იტალიური (გამოცდა არის წერითი ფორმის და იწერება ესსეს სახით აუდიტორიაში).

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა - ზეპირი გამოცდა

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

მიმართულება:                                                  აკადემიური ხარისხი:

ანგლისტიკა                                                         ფილოლოგიის მაგისტრი ანგლისტიკაში

გერმანული ფილოლოგია                                 გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი

რომანული ფილოლოგია                                   რომანული ფილოლოგიის მაგისტრი

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა         შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია ფილოლოგიის დარგში სტუდენტთა პროფესიული სპეციალიზაცია, რომელიც, ერთი მხრივ, განაპირობებს საბაკალავრო საფეხურზე შეძენილი ცოდნის, ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების სრულყოფას, მეორე მხრივ კი, ითვალისწინებს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობისა და შემოქმედებითი კომპონენტის წილის მნიშვნელოვან ზრდას, სამეცნიერო კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, თანამედროვე დონის ფილოლოგიური კომპეტენციის ფორმირებას, ფილოლოგიის, როგორც ინტერდისციპლინური სფეროს, შესწავლას, პროგრამის მოდულებში გაერთიანებული კურსების ათვისებას, ინტერდისციპლინური კვლევის მეთოდების დაუფლებას, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლა-გამოყენებას.

ფილოლოგიური დისციპლინებისა (ენათმეცნიერება და ლიტერატურათმცოდნეობა) და კულტურის მეცნიერებების ინტეგრაციის საფუძველზე, სასწავლო და კვლევით პროცესში უპირატესობა ენიჭება დისციპლინათაშორის მიდგომებს, რაც განაპირობებს კიდეც პროგრამის სტრუქტურას. პროგრამა მოამზადებს მაგისტრანტებს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და/ან დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად.

დასაქმების სფეროები:

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს შესაბამისი ენის მასწავლებლად საშუალო სკოლაში (საერთო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარებისა და შესაბამისი პედაგოგიური კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ);
  • იმუშაოს მთარგმნელ-თარჯიმნად;
  • ჩაერთოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, ჰუმანიტარულ და სხვა საერთაშორისო პროექტებში;
  • იმუშაოს ნებისმიერი პროფილის დაწესებულებაში, რომლის საქმიანობაც მთლიანად ან ნაწილობრივ შესაბამის უცხო ენაზე მიმდინარეობს;
  • იმუშაოს საგანმანათლებლო ორიენტაციის საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და ორგანიზაციებში, პერიოდულ გამოცემათა რედაქციებში, გამომცემლობებში, ხელოვნებისა და კულტურის დაწესებულებებში, მუზეუმებში, სარეკლამო სააგენტოებში, სხვადასხვა პროფილის დაწესებულებების პრესცენტრებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელენე კიკალიშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (203)
✉: elene.kikalishvili@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A 201

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები