ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები

მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 2019-2020 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

ინფორმაცია ვაკანტური ადგილების შესახებ იხილეთ აქ.


რეგისტრაციის ვადები და პროცედურა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა აპლიკანტებმა ელექტრონული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2019 წლის 14 აგვისტოდან 24 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

რეგისტრაციის ბაზა გააქტიურდება 14 აგვისტოს. ბაზაში შეყვანილი მონაცემების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს მაგისტრობის კანდიდატი.

გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პირადობით რეგისტრირდებით მხოლოდ ერთხელ, შესაბამისად რეგისტრაციის დროს მიუთითეთ ყველა სასურველი ფაკულტეტი და პროგრამა და ისე გამოაგზავნეთ განაცხადი, განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ ფაკულტეტს და პროგრამას ვეღარ დაამატებთ! 

რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. პირადობის მოწმობის ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში - პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
 2. 2019 წლის სამაგისტრო საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 3. ფოტოსურათი;
 4. უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტის ასლი;
 5. მაგისტრობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, შესაძლოა წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობის ასლი, სადაც მითითებული უნდა იყოს მინიჭებული კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია და კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი.
 6. რეზიუმე (CV);
 7. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
 8. რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში მითითებული ყველა სხვა სავალდებულო დოკუმენტი;

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდება 2019 წლის 27 აგვისტოდან 16 სექტემბრის ჩათვლით, დამატებითი ინფორმაცია კონკრეტული გამოცდის ჩატარების თარიღის შესახებ მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის მითითებით განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოცდის ჩატარებამდე არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღით ადრე.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება შემდეგი წესით:

გამოცდების დეტალური განრიგი აუდიტორიების მითითებით უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 27 აგვისტოს.


პირველადი შედეგების გამოქვეყნება, აპელაციის პროცედურა და საბოლოო შედეგები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაში მაგისტრობის კანდიდატთა პირველადი შეფასებები მაგისტრობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის  მითითებით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 2019 წლის 10 სექტემბერს გამოქვეყნდება.

მაგისტრანტობის კანდიდატთა სააპელაციო განაცხადები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების შესახებ უნდა იქნეს წარდგენილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში A407 აუდიტორიაში (მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. 32) 2019 წლის 12  და 13  სექტემბერს  10:00 საათიდან 18:00 საათამდე.“   

2019 წლის 17 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა შეფასებები და რეიტინგული სია აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით.


ხელშეკრულებების გაფორმება

მაგისტრობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთო სამაგისტრო და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები და სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულების  გაფორმება დაიწყება 2019 წლის 18 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 25 სექტემბრის ჩათვლით (მათ შორის 18, 19, 20 სექტემბერი - ძირითადი სია, 24, 25 სეტემბერი - სარეზერვო სია), 10:00-დან 18:00 საათამდე. ხელშეკრულებების გაფორმება განხორციელდეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A407 აუდიტორიაში (მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 32).

მაგისტრანტობის კანდიდატმა ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა წარმოადგინოს რეგისტრაციის ბაზაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და დამატებით ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები, ასევე თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ორიგინალი:

 1. უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
 2. მაგისტრობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობა, სადაც მითითებულ უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი, იმ პირობით, რომ ჩარიცხვიდან ერთი სემესტრის დასრულებამდე წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებულ აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს – დიპლომს;
 3. ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის მიზნით საბუთების მინდობილი პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში, მინდობილმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სანოტარო წესით გაფორმებული მინდობილობა;
 4. 1 ცალი ფოტოსურათი ზომით 3X4.

იმ შემთხვევაში თუ მაგისტრანტი დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებულ აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს – დიპლომს, მისი ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება ბათილი იქნება გამოცემის მომენტიდან.


შენიშვნა:

კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე კაზუსი და ესე იქნება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსიდან.

საჯარო სამართლის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე კაზუსი იქნება საქართველოს კონსტიტუციიდან.

ესე - გთხოვთ, მოამზადოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები (უკანასკნელი 5 წლის) საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით გათვალისწინებულ, კერძოდ: მე-13-ე,  მე-19-ე, 21-ე, 25-ე, 26-ე, 31-ე, 33-ე მუხლებში მოცემულ უფლებებთან მიმართებით.

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე კაზუსი იქნება სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან.

ბანერები