ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

მიღება ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი 2021-2022 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველს საერთო სამაგისტრო გამოცდის სამ ნაწილში უნდა ჰქონდეს ბარიერი გადალახული

ბიზნესის სკოლა

ტექნოლოგიის სკოლა

განათლების სკოლა


რეგისტრაციის ვადები და პროცედურა

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა აპლიკანტებმა ელექტრონული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ რეგისტრაციის ბაზის საშუალებით: https://argus.iliauni.edu.ge/ka/registration/masters 2021 წლის 16-დან 27 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

რეგისტრაციის ბაზა გააქტიურდება 16 აგვისტოს. ბაზაში შეყვანილი მონაცემების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს მაგისტრანტობის კანდიდატი.

რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

ბ) 2021 წლის სამაგისტრო საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო ბარათი;

გ) ფოტოსურათი;

დ) უმაღლესი  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი  განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტის ასლი;

ე) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, შესაძლოა წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობის ასლი, სადაც მითითებული უნდა იყოს მინიჭებული კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია და კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი;

ვ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის).

გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პირადობით რეგისტრირდებით მხოლოდ ერთხელ, შესაბამისად რეგისტრაციის დროს მიუთითეთ ყველა სასურველი ფაკულტეტი და პროგრამა და ისე გამოაგზავნეთ განაცხადი, განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ ფაკულტეტს და პროგრამას ვეღარ დაამატებთ

რეგისტრაციისას ასატვირთი დოკუმენტების ჩამონათვალი სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით იხილეთ აქ.


შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ინგლისური ენის გამოცდების განრიგი

შიდა საუნივერსიტეტო სპეციალობის გამოცდებისა და გასაუბრებების განრიგი

 • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) – 2021 წლის 2 სექტემბერი – ქეისი
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი – 2021 წლის 3 სექტემბერი, 4,5 სექტემბერი ზეპირი გამოცდა  – ქეისი
 • MBA (ENG) – 2021 წლის 4 სექტემბერი – ქეისი
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები – 2021 წლის 4 სექტემბერი – გასაუბრება

 დამხმარე ლიტერატურა – საზოგადოებასთან ურთიერთობა: სტრატეგია და ტაქტიკა – დენის ლ. უილკოქსი, გლენ ტ. კამერონი

 • სპეციალური განათლება – 2021 წლის 1, 2, 3, 6, 7, 8 სექტემბერი – გასაუბრება
 • განათლების ადმინისტრირება –2021 წლის 1, 2, 3, 6, 7, 8 სექტემბერი – გასაუბრება

 დამხმარე ლიტერატურაკანონი ზოგადი განათლების შესახებ/უმაღლესი განათლების შესახებ

 • ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება – 2021 წლის 2 სექტემბერი – ზეპირი გამოცდა
 • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის – 2021 წლის 3 სექტემბერი – ზეპირი გამოცდა
 • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება – 2021 წლის 2-3 სექტემბერი – ზეპირი გამოცდა
 • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები – 2021 წლის 31 აგვისტო, 1–2 სექტემბერი წერითი და ზეპირი გამოცდა
 • პროგრამული ინჟინერია – 2021 წლის 1 სექტემბერი – წერითი გამოცდა

სამაგისტრო საფეხურზე გამოცდების პროცესის უზრუნველყოფა მოხდება ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით დისტანციურ რეჟიმში ელექტრონული ფორმით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით.

დეტალური ინფორმაცია ინგლისური ენის გამოცდის, შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, დროისა და პლატფორმის შესახებ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება არაუგვიანეს 30 აგვისტოსი.


პირველადი შედეგების გამოქვეყნება, აპელაციის პროცედურა და საბოლოო შედეგები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდა გამოცდების პირველადი შედეგები უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება 2021 წლის 13 სექტემბერს

მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოაგზავნონ 2021 წლის 14 სექტემბერს, 18 საათის ჩათვლით, ელ მისამართზე bte@iliauni.edu.ge.

ზეპირი გამოცდების სააპელაციო განრიგი უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება 2021 წლის 14 სექტემბერს.

მაგისტრობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება 2021 წლის 16 სექტემბერს.


ხელშეკრულებების გაფორმება

მაგისტრობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთო სამაგისტრო და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულება გაფორმდება შემდეგი გრაფიკით:

 1. ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან – 2021 წლის 17- 20 სექტემბერი,
 2. სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან – 2021 წლის 21-22 სექტემბერი,

დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულების გაფორმების გრაფიკის შესახებ (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით) განთავსდება ვებგვერდზე რეიტინგული სიების გამოქვეყნების პარალელურად.

იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტრანტი დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებულ აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს  დიპლომს, მისი ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება ბათილი იქნება გამოცემის მომენტიდან.

დამატებითი კითხვებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ 
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტს
032 2 22 00 09 (180)
masters_bte@iliauni.edu.ge

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გისურვებთ წარმატებებს!

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები