მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფია

ფილოსოფია

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: წერითი გამოცდა, ზეპირი გამოცდა (ფილოსოფიაში ბაზისური ცოდნის გამოსავლენად)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მაგისტრი

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღებად კონკურსანტმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, აგრეთვე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა (წერითი და ზეპირი გამოცდები). შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ფარგლებში მოწმდება სტუდენტის ინგლისური ენის კომპეტენცია (B2) და დარგობრივი ცოდნა, რომელიც მოწმდება ფილოსოფიის ისტორიაში კონკურსანტის კომპეტენციის დადგენით.

კონკურსანტმა ბაკალავრის დიპლომთან ერთად უნდა წარმოადგინოს სასწავლო ბარათი.   

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები ფილოსოფიის დარგში, რომელთაც ექნებათ სიღრმისეული ცოდნა ტრადიციულ ფილოსოფიურ დისციპლინებში (ონტოლოგია, ეპისტემოლოგია, ეთიკა, ესთეტიკა, კულტურის ფილოსოფია, პოლიტიკის ფილოსოფია, რელიგიის ფილოსოფია) და განუვითარდებათ ანალიტიკური უნარები, რათა შეძლონ არჩეული სპეციალიზაციის ფარგლებში ცენტრალური ფილოსოფიური პრობლემების გადაჭრის მიზნით შესაბამისი თეორიული  ჩარჩოს შექმნა და კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება.

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ სფეროებში:

  • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
  • საჯარო სამსახურში;
  • მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში;
  • გამომცემლობებში;
  • არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
  • კულტურის მენეჯმენტში;
  • ზრდასრულთა საგანმანათლებლო გადამზადების პროგრამებში შესაბამისი პროფილის კვლევით ცენტრებში/ინსტიტუტებში;
  • უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში.

პროგრამის დამთავრების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სალომე გავაშელიშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (შიდა ნომერი 210)
salome.gavashelishvili@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 202

 

 

 

 

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები