საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-2014

2013-2014

საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების კურსების ერთიანი კატალოგი

  1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა,გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, მეტეოროლოგია – აღწერა
  2.  არქეოლოგია – აღწერა
  3.  კომპიუტერული გრაფიკა - აღწერა
  4.  პროგრამული ინჟინერია – აღწერა
  5.  თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება – აღწერა
  6.  ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგიია;თეორიული ასტროფიზიკა; ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია;მზის ფიზიკა;კოსმოლოგია; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა) – აღწერა
  7.  ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის – აღწერა
  8. საზღვაო კვლევები - აღწერა
ბანერები