საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2011

2010-2011

საინჟინრო ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სამაგისტრო პროგრამებს:

  1. გეოლოეგიის პროგრამა - აღწერა, კურსები                                      
  2. გეოგრაფიის პროგრამა - აღწერა, კურსები
  3. გეოფიზიკის პროგრამა - აღწერა, კურსები
  4. ბიოფიზიკა, აღწერა, კურსები
  5. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის გაერთიანებული პროგრამა (ვარსკვლავთა და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროს და იონოსფეროს ფიზიკა), აღწერა, კურსები
  6.  ექსპერიმენტული მაღალი ენერგიების ფიზიკა, აღწერა, კურსები
  7. თეორიული ფიზიკა (თეორიული ასტროფიზიკა, ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა), აღწერა, კურსები
  8. არქეოლოგია, აღწერა, კურსები
ბანერები