საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2012

2011-2012

საინჟინრო ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სამ სადოქტორო პროგრამას:

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების პროგრამა - აღწერა                                                                            
  • დაბალი სივრცითი განზომილების მქონე კვანტური მასალების თეორია - პროგრამა - აღწერა
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია; თეორიული ასტროფიზიკა; ასტრონომია და ასტროფიზიკა; კოსმოლოგია; მზის ფიზიკა; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა; კულტურული ასტრონომია და არქეოასტრონომია – პროგრამა აღწერა
ბანერები