საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

სწავლების ენა: ქართული

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

მიღების ტიპი: ინდივიდუალური მიღება

პროგრამის შესახებ:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად განახლდა 2020 წელს.

პროგრამა სტუდენტს მისცემს უახლეს თეორიულ ცოდნას ეკოლოგიის დარგში, ასევე ეკოლოგიური პრობლემებისა და ბიოლოგიის საფუძვლების შესახებ. კურსდამთავრებული შეძლებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებასა და ეკოლოგიის პრობლემატიკის მეცნიერულ დონეზე ანალიზს.  შეძლებს გამოიყენოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ინსტიტუტები და ცენტრები (ეკოლოგიის ინსტიტუტი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი, დენდროლოგიის ლაბორატორია).

ამასთან პროგრამას განეკუთვნება ბაკალავრიატის ზოგადი მოდული, რომელიც მიმართულია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ანალიზის, არგუმენტაციის, პრობლემების შეფასებისა და შემოქმედებითად გადაჭრის, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარების განვითარებისკენ.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტს საბაზო ცოდნა ეკოლოგიასა და კონსერვაციულ ბიოლოგიასთან დაკავშირებულ დისციპლინებში; შეასწავლოს მას ეკოლოგიური კანონზომიერებები, პოპულაციების დინამიკა და მათი ურთიერთობა გარემოსთან; გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლო გზები, გამოუმუშაოს  ლაბორატორიასა და ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევები.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები:

ეკოლოგიის მიმართულების სტუდენტის სწავლის ძირითადი მიმართულებებია: ცხოველთა პოპულაციებსა და ეკოსისტემებში მიმდინარე პროცესები; ევოლუციური ეკოლოგია; ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და პრაქტიკული სამუშაო ეკოლოგებისთვის.

სწავლის შედეგები:

კურსდამთავრებული / კურსდამთავრებულს:

 • ექნება ცოდნა საკვები ნივთიერებების და ენერგიის დინების შესახებ ინდივიდებში, პოპულაციებსა და თანასაზოგადოებებში;
 • შეძლებს აღწეროს ეკოსისტემების სტრუქტურა, ბიოგეოგრაფია და მრავალფეროვნება კლიმატური, ევოლუციური და ტაქსონომიური ფაქტორების გათვალისწინებით;
 • შეძლებს ცოდნის დემონსტრირებას თანასაზოგადოებების, პოპულაციების სტრუქტურისა და მრავალფეროვნების და თანასაზოგადოებასა და პოპულაციებში მიმდინარე პროცესების შესახებ;
 • ექნება ცოდნა სახეობების ტაქსონომიის, ფილოგენეზის, მრავალფეროვნების და გავრცელების შესახებ ბიოტურ და აბიოტურ ფაქტორებთან კავშირში;
 • ექნება ცოდნა ორგანიზმების გენეტიკაში და ამ მიმართულებით არსებული თეორიული მოდელების შესახებ;
 • ექნება უნარი შეაფასოს ადამიანის ზემოქმედება ველურ პოპულაციებსა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე, მათ შორის ჰაბიტატის მოდიფიკაცია, სახეობების ექსპლუატაცია და ცოდნა სახეობების აღდგენისა და შენარჩუნების შესახებ (კონსერვაცია);
 • შეძლებს კვლევითი ხასიათის პროექტის განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციების მიხედვით, შესაბამისი ეკოლოგიური ან/და მოლეკულური მეთოდების/ინსტრუმენტების გამოყენებითა და მონაცემების დამუშავებით;
 • შეძლებს საველე სამუშაოების ჩატარებას, რომლებიც მოიცავს ეკოლოგიური დაკვირვების მეთოდების გამოყენებას, ორგანიზმების ტაქსონომიური იდენტიფიკაციასა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.

სწავლის მეთოდები:

 • ლექცია;
 • სემინარი;
 • პრაქტიკული მეთოდი (საველე და ლაბორატორიული სამუშაო);
 • დისკუსია/დებატები;
 • ანალიზი და სინთეზი;
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ელექტრონული სწავლების ელემენტები;
 • პროექტები.

დასაქმების შესაძლებლობები:

 • შესაბამისი პროფილის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები;
 • ზოოპარკები, ბოტანიკური ბაღები და მუზეუმები;
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჯარო სექტორი (გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);
 • სატყეო, სამონადირეო და თევზის მეურნეობები;
 • გარემოსდაცვითი აუდიტის, ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის, გეოინფორმაციული სისტემების მიმართულებით მომუშავე საკონსულტაციო კომპანიები;
 • ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საწარმოები და კომპანიები;
 • დაცული ტერიტორიები;
 • ეკოტურიზმი;
 • გარემოსდაცვითი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 • გარემოსდაცვითი პროექტები და პროგრამები.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა:

სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 ზოგადი მოდული  60
 ძირითადი სპეციალობა  120
 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კომპონენტები     60

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები