საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

სწავლების ენა: ქართული

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი

მიღების ტიპი: ინდივიდუალური მიღება

პროგრამის შესახებ:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად განახლდა 2020 წელს.

პროგრამა სტუდენტს მისცემს უახლეს თეორიულ ცოდნას ეკოლოგიის დარგში, ასევე ეკოლოგიური პრობლემებისა და ბიოლოგიის საფუძვლების შესახებ. კურსდამთავრებული შეძლებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებასა და ეკოლოგიის პრობლემატიკის მეცნიერულ დონეზე ანალიზს.  შეძლებს გამოიყენოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ინსტიტუტები და ცენტრები (ეკოლოგიის ინსტიტუტი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი, დენდროლოგიის ლაბორატორია).

ამასთან პროგრამას განეკუთვნება ბაკალავრიატის ზოგადი მოდული, რომელიც მიმართულია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ანალიზის, არგუმენტაციის, პრობლემების შეფასებისა და შემოქმედებითად გადაჭრის, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარების განვითარებისკენ.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტს საბაზო ცოდნა ეკოლოგიასა და კონსერვაციულ ბიოლოგიასთან დაკავშირებულ დისციპლინებში; შეასწავლოს მას ეკოლოგიური კანონზომიერებები, პოპულაციების დინამიკა და მათი ურთიერთობა გარემოსთან; გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლო გზები, გამოუმუშაოს  ლაბორატორიასა და ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევები.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები:

ეკოლოგიის მიმართულების სტუდენტის სწავლის ძირითადი მიმართულებებია: ცხოველთა პოპულაციებსა და ეკოსისტემებში მიმდინარე პროცესები; ევოლუციური ეკოლოგია; ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და პრაქტიკული სამუშაო ეკოლოგებისთვის.

სწავლის შედეგები:

კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულს:

 1. ავლენს ღრმა და სისტემურ ცოდნას ეკოლოგიის დარგში თანამედროვე მიღწევების, თეორიების  და მეთოდების, ეკოლოგიური, პოპულაციურ-ბიოლოგიური, ევოლუციური კონცეფციების შესახებ და შეუძლია მათი კრიტიკული შეფასება; 
 2. ამჟღავნებს ცოდნას ეკოსისტემების მდგრადი მართვის შესახებ;
 3. შეუძლია ეკოლოგიური ცოდნის გამოყენება გარემოსდაცვითი პრობლემების იდენტიფიკაციისთვის და მათი გადაჭრის ეფექტური გზების დაგეგმვისთვის;
 4. შეუძლია კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება არჩეული მიმართულებით (მცენარეთა ეკოლოგია, ცხოველთა ეკოლოგია, ან გარემოს დაცვა), და კვლევის შედეგების აღწერა და ინტერპრეტაცია  თანამედროვე ცოდნის/თეორიების გამოყენებით;
 5. კვლევის/პრობლემის შესწავლის პროცესში შეუძლია რელევანტური მეთოდების (საველე ეკოლოგიური, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების და მოლეკულურ-გენეტიკური კვლევის მეთოდების და/ან  ეკოლოგიური და ქცევითი ექსპერიმენტების), შესაბამისი საველე და ლაბორატორიული ტექნიკისა და აპარატურის გამოყენება;
 6. კვლევის პროცესში მოქმედებს პროფესიული ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების შესაბამისად, საჭიროებისამებრ იცავს უსაფრთხოების წესებს; 
 7. შეუძლია საკუთარი კვლევის შედეგების, იდეებისა და მოსაზრებების ეფექტური გადმოცემა აკადემიური, პროფესიული საზოგადოების წინაშე, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 
 8. შეუძლია სწავლისა და კვლევის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამისი პროცესების  დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება.

სწავლის მეთოდები:

 • ლექცია;
 • სემინარი;
 • პრაქტიკული მეთოდი (საველე და ლაბორატორიული სამუშაო);
 • დისკუსია/დებატები;
 • ანალიზი და სინთეზი;
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ელექტრონული სწავლების ელემენტები;
 • პროექტები.

დასაქმების შესაძლებლობები:

 • შესაბამისი პროფილის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები;
 • ზოოპარკები, ბოტანიკური ბაღები და მუზეუმები;
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჯარო სექტორი (გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);
 • სატყეო, სამონადირეო და თევზის მეურნეობები;
 • გარემოსდაცვითი აუდიტის, ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის, გეოინფორმაციული სისტემების მიმართულებით მომუშავე საკონსულტაციო კომპანიები;
 • ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საწარმოები და კომპანიები;
 • დაცული ტერიტორიები;
 • ეკოტურიზმი;
 • გარემოსდაცვითი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 • გარემოსდაცვითი პროექტები და პროგრამები.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა:

სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 ზოგადი მოდული  60
 ძირითადი სპეციალობა  120
 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კომპონენტები     60

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები