საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015-2016

2015-2016

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის არქივი 2015-2016 წელი ერთიანი მიღებით სამაგისტრო ბროგრამებზე:

 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები - ეკოლოგია - აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ბუნებათსარგებლობა [MBA]  აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ბუნებათსარგებლობა (MSC)  აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -სატყეო მეცნიერება  აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ტყის რესურსების მდგრადი მართვა  აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -მოლეკულური ბიომეცნიერებები  აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ბიოფარმაცია  აღწერა - კურსები
 • ნეირომეცნიერებები  აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებ -გამოყენებითი გენეტიკა  აღწერა - კურსები
 • საკვები პროდუქტების მეცნიერება აღწერა კურსები
 • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები აღწერა კურსები
 • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, მეტეოროლოგია) აღწერა კურსები
 • ფიზიკის და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, ვარსკვლავთა და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა, ბიოფიზიკა) აღწერა კურსები
 • პროგრამული ინჟინერია აღწერა - კურსები
 • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება აღწერა - კურსები
 • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისათვის აღწერა კურსები
ბანერები